Gemeenteraads­verkiezingen 21 maart 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Hoogbouw

De gemeente moet kiezen voor hoogbouw in Alphen Stad in plaats van bouwen in het groen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Hoogbouw kan in Alphen Stad op plaatsen waar het verantwoord is. Mits het groen in de wijken ook beschermd wordt. Parken en speelplaatsen moeten gekoesterd worden."

D66

"D66 wil het Groene Hart beschermen en de groene polders rondom de stad open houden. Alphen kent een unieke ligging in het groen. Groen rondom de stad heeft een positieve invloed op het geluk en welzijn van mensen en maken ontspannen en recreëren mogelijk. Daarom wil D66 liever binnen de stadsgrenzen bouwen dan in de groene polders."

SP

"De SP vindt dat er binnenstedelijk voldoende ruimte is om te kunnen bouwen. Daarbij kan men ook denken aan hoogbouw die binnen Alphen past. De polders houden we groen."

GroenLinks

"GroenLinks wil het Groene Hart groen houden. Dat betekent dat we groene gebieden zo veel mogelijk met rust willen laten. Als er gebouwd moet worden kiezen wij voor meer woningen, vooral sociale huurwoningen, binnen de bebouwde kom. "

SGP

"Primair moet de gemeente bouwen binnen de bestaande contouren. Dat mag in Alphen Stad ook hoogbouw zijn voor starters, middeninkomens en ouderen. Pas wanneer er onvoldoende inbreidingsmogelijkheden zijn, is uitbreiding bespreekbaar. "

Geen van beide

CDA

"Het CDA is van mening dat zowel in het centrum als langs de randen van de stad gebouwd moet worden om aan onze woonbehoefte te voldoen. Wij kiezen wel voor behoud van voldoende groen en open ruimte in de stad."

VVD

"Er moeten genoeg betaalbare huizen zijn! Voor jongeren die op zoek zijn naar hun eerste huis en ook voor mensen die wat groters willen. Daar zijn de komende jaren flink wat nieuwe woningen voor nodig. En dat zijn niet alleen appartementen, maar ook eengezinswoningen. Dus bouwen met balans: er moet groen in de stad blijven en we bouwen ook niet alles vol."

Beter Alphen

"Stoppen met mensen invoeren! Momenteel worden wij overspoeld door SPOEDZOEKERS, oftewel GELUKZOEKERS. Er zijn dan minder woningen nodig. Denk ook aan het gevolg ervan: overvolle wegen, te weinig parkeerplaatsen en ga zo maar door. De tuinen mogen niet bestraat worden vanwege wateroverlast, dus stop dan ook met alles volbouwen! "

Oneens

Nieuw Elan

"Hoogbouw kan slechts een deel van de woningbehoefte opvangen. Nieuw Elan wil voorkomen dat het zogenaamde verdichten van de wijken en kernen ten koste gaat van het woongenot van mensen die daar nu al wonen. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat er grenzen zijn aan het bouwen in de stad. Groen in de stad is ook belangrijk voor de leefbaarheid. Alphen aan den Rijn moet zich gaan voorbereiden op uitbreiding buiten de huidige contouren van stad en dorpen. "

RijnGouwelokaal

"RijnGouweLokaal staat voor woningen in de kernen. Dit om het voorzieningenniveau in stand te houden. Daarnaast vindt RijnGouweLokaal dat in Alphen Stad genoeg mogelijkheden zijn om kantoren om te bouwen tot woningen."

2. Hoge schulden

Mensen die zulke hoge schulden hebben dat ze er zelf niet uit kunnen komen, moeten geld krijgen van de gemeente.

Wat vinden de partijen?

Eens

Nieuw Elan

"Maatwerkondersteuning bij schuldenproblematiek is gewenst. Misbruik moet echter worden aangepakt. De gemeente mag geen medeveroorzaker zijn van stapelende schuldenproblematiek door oplopende rente, incasseringskosten en loonbeslagen. De gemeente moet juist een uitweg bieden."

PvdA

"Het gaat er om dat mensen niet onnodig lang in de schuldenproblematiek mogen blijven zitten. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn, moet de gemeente er alles aan doen om een schuldenprobleem samen met de betrokkenen op te lossen. De PvdA vindt dat er een regelvrij budget moet komen voor schuldhulpverleners om te doen wat nodig is."

D66

"Schulden; het kan iedereen overkomen. Door het verliezen van een baan, een scheiding of als gewoon alles tegenzit. De gemeente moet dan voorkomen dat mensen steeds verder afglijden en de situatie van kwaad tot erger wordt. Daarom geeft de gemeente direct geld voor basisbehoeften, ter voorkoming van nieuwe schulden. En gaat dan met mensen aan de slag zodat zij alles weer op de rit krijgen en schulden kunnen aflossen."

SP

"De SP vindt dat financiële steun onderdeel moet uitmaken van het op weg helpen van mensen met grote schulden. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor het welzijn van deze mensen."

GroenLinks

"Niemand heeft er baat bij als mensen met hoge schulden nog verder in de problemen komen. We moeten er wel voor zorgen dat wordt voorkomen dat deze mensen in de toekomst weer in de schulden komen."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het CDA vindt dat deze mensen geholpen moeten worden door het aangaan van een schuldhulptraject, en daar wordt nu volop aan gewerkt, maar de gemeente is geen pinautomaat."

VVD

"De gemeente moet van uw belastinggeld geen schulden van inwoners gaan aflossen! Wel moet de gemeente mensen helpen met schuldsaneringstrajecten en met cursussen of coaching om te voorkomen dat mensen (weer) in de schulden raken."

ChristenUnie

"De aanpak van schulden heeft haast, omdat geldproblemen vaak leiden tot stress en lichamelijke klachten. De ChristenUnie wil daarom snelle en toegankelijke schuldhulpverlening. Geld verstrekken leidt juist tot verdieping van de problemen, de ChristenUnie wil dat mensen financieel weer op eigen benen kunnen staan."

SGP

"Mensen met hoge schulden moeten, indien ze daarvoor in aanmerking komen, opgenomen worden in de schuldsanering. Dat betekent echter niet zomaar een financiële bijdrage van de gemeente. De SGP pleit voor mogelijke invoering van zgn. "socialcoin" als nieuwe wijze om schulden af te lossen."

RijnGouwelokaal

"Nee, deze mensen behoren geen geld te krijgen maar hulp om hun financiële huishouding op orde te krijgen."

Beter Alphen

"Wel geholpen worden door de overheid, maar geen geld krijgen! "

3. Wiet

De gemeente moet proeven doen met het telen van wiet.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het huidige beleid voldoet niet meer en Alphen wil meedoen met de proef onder toezicht en voorwaarden van het Rijk. Het CDA wil daarnaast optimale preventie tegen drugsgebruik."

Nieuw Elan

"Nieuw Elan heeft eind 2017 een motie ondersteund om Alphen aan den Rijn voor te dragen bij het nieuwe kabinet als gemeente waar een proef met gereguleerde wietteelt plaats kan vinden."

VVD

"Binnen de regels van de Rijksoverheid zijn wij bereid om hier proeven mee te doen. Dat kan helpen om de criminaliteit hier omheen te verminderen. De VVD maakt zich vooral zorgen over illegale kwekerijen in woonwijken. Dat levert brandgevaarlijke situaties op en criminele overlast. Wij willen dat er strenger en effectiever tegen opgetreden wordt."

PvdA

"Het is van belang om te zorgen voor een goed gecontroleerde wietteelt en liefst ook voor goede controle op de verkoop en kwaliteit van het product. Een proef om te bezien of die hieraan bijdraagt en aan het verminderen van overlast en criminaliteit is een goede zaak. Belangrijker is om goede voorlichting te geven over de risico’s van het gebruik. Als het gaat om medicinale wiet, dan is overheidsgereguleerde teelt wenselijk."

D66

"De huidige gedoogconstructie, waarbij verkoop wordt gedoogd en toevoer illegaal is, werkt criminaliteit in de hand. Het bestrijden van deze criminaliteit kost veel politie-inzet en is niet effectief. Door als gemeente mee te doen met proeven met het telen van wiet draagt de gemeente bij aan het zoeken naar een beter alternatief voor de huidige gedoogconstructie."

SP

"Door het legaliseren van wiet kunnen we de kwaliteit controleren, wat de gezondheid van onze inwoners ten goede komt. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de criminaliteit in te perken door criminele organisaties deze inkomstenbron uit handen te nemen. De gemeente kan er tevens voor kiezen om belasting te heffen over de wietoogst."

GroenLinks

"Zo voorkomen we criminaliteit en kan de kwaliteit beter worden gecontroleerd. Er moet wel goede voorlichting zijn over de risico's van het gebruik van cannabis voor de gezondheid."

RijnGouwelokaal

"Ja, dit om gevaarlijke situaties in woonwijken te voorkomen en meer controle te kunnen uitoefenen op de kwaliteit van wiet. "

Beter Alphen

"Wel deskundigen aanstellen! De inkoop kan zo gelegaliseerd worden, dus kan over de verkoop belasting betaald worden, net als bij alcoholhoudende drank."

Geen van beide

Oneens

ChristenUnie

"De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door onze gemeente en is geen voorstander van het experimenteren hiermee in onze gemeente. "

SGP

"Drugsgebruik ondergraaft de gezondheid en kan het leven (vooral ook van jongeren) ontwrichten. Op grond hiervan zijn we dan ook geen voorstander van het telen van wiet of het doen van proeven hiermee voor verkoop in coffeeshops. Voor de SGP geldt: "Een wethouder is geen wiethouder". "

4. Bus-vrij

Het centrum van Alphen Stad moet bus-vrij worden.

Wat vinden de partijen?

Eens

Nieuw Elan

"Het leidt tot minder gevaarlijke situaties en vergroot het plezier om in het centrum te verblijven."

D66

"Veel fietsers en voetgangers voelen zich nu onveilig in het centrum door de bussen die door het centrum rijden. De bussen kunnen prima omrijden over de Julianabrug zonder dat de bestaande haltes veranderen. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt verkeersveiligheid erg belangrijk. Het moet echter mogelijk blijven om het centrum van Alphen te bereiken via het OV. Daarom moeten aan beide zijden van de Rijn de bussen stoppen op loopafstand van de winkels en de markt. "

SGP

"In het centrum van Alphen Stad blijkt de bus een enorme sta-in-de-weg. Aan de rand van het centrum zijn goede busstations op loopafstand. Het gaat om een beperkt aantal bussen die dwars door het centrum gaan. Een scheiding van voetgangers, fietsers of bussen ontbreekt. De SGP ziet hier echt een groot probleem en pleit voor een herinrichting."

Geen van beide

VVD

"De bussen in het centrum zorgen voor een onveilig gevoel bij veel fietsers en voetgangers. Maar als we de bussen zouden weren, dan zijn er ook veel mensen die het stadshart minder makkelijk kunnen bereiken. Wij willen onderzoeken hoe we beide kunnen bereiken: een stadshart waar iedereen zich veilig voelt en waar iedereen goed kan komen."

Oneens

CDA

"Het CDA vindt dat de stadsbus door het centrum moet blijven rijden, bereikbaarheid is belangrijk"

PvdA

"Het centrum moet goed bereikbaar zijn voor iedereen, degelijk openbaar vervoer is daarvoor onmisbaar. De buslijn door het centrum heeft voor mensen zonder auto een toegevoegde waarde om de winkels te bereiken."

SP

"De SP is van mening dat iedereen naar het centrum moet kunnen komen om te winkelen of boodschappen te doen. Vooral ouderen en mensen die slecht ter been zijn maken hier gebruik van, daarom is het noodzaak dat de haltes in het centrum blijven bestaan. "

GroenLinks

"GroenLinks stimuleert het gebruik van openbaar vervoer, met het oog op een gezonde toekomst. Ook willen wij dat het centrum voor iedereen goed bereikbaar is. "

RijnGouwelokaal

"Wel staat RijnGouweLokaal voor verbod voor grote bussen over de Alphense brug."

Beter Alphen

"Nee, de bus kan wel kleiner. De grote bussen zijn overdreven."

5. Hondenbelasting

De hondenbelasting moet worden afgeschaft.

Wat vinden de partijen?

Eens

Nieuw Elan

"Tenzij de gemeentelijke opbrengsten in overleg met hondenbezitters aantoonbaar beter worden geïnvesteerd in het voordeel van de hondenbezitter."

VVD

"Het is raar om het ene huisdier wel te belasten en het andere niet, terwijl de gemeente nauwelijks extra kosten maakt. Daarom wil de VVD deze willekeurige huisdierenbelasting afschaffen."

PvdA

"De hondenbelasting is een belasting uit het verleden, toen honden nog ingezet werden om werk te verrichten. Dit is niet meer van deze tijd, daarom moet de hondenbelasting worden afgeschaft."

D66

"Het bestaan van hondenbelasting stuit op veel onbegrip. De opbrengsten van de hondenbelasting worden helemaal niet aangewend voor (de voorzieningen voor) honden. Bovendien draagt het houden van huisdieren bij aan het welzijn van mensen en een hond stimuleert mensen te bewegen, naar buiten te gaan en sociale contacten aan te gaan. Daarom wil D66 de hondenbelasting afschaffen."

SP

"Op dit moment wordt de hondenbelasting gebruikt om de algemene middelen te spekken. Het geld wordt dus niet ingezet waar het voor bedoeld is. Het is eerlijker om iedereen mee te laten betalen aan de algemene middelen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat dit zo snel mogelijk moet worden geregeld."

Beter Alphen

"ABSOLUUT. Daar strijdt Beter Alphen al jaren voor. Het komt niet ten goede aan de dieren, het geld wordt gebruikt als sluitpost op de begroting en dat is niet de bedoeling."

Geen van beide

CDA

"Nu wordt de hondenbelasting toegevoegd aan de algemene middelen. Het CDA vindt dat de hondenbezitter wel hondenbelasting moet betalen, maar dat het geld ook daadwerkelijk moet worden ingezet voor het hondenbeleid."

Oneens

GroenLinks

"Er zijn veel specifieke voorzieningen voor honden in onze gemeente, die veel geld kosten. Wij vinden het redelijk dat inwoners met een hond daar een vergoeding voor betalen. Dat betekent wel dat die voorzieningen goed moeten zijn en hondenbezitters de ruimte moeten krijgen."

SGP

"Van die belasting worden hondenuitlaatgebieden in stand gehouden en zorgt de gemeente ook voor andere faciliteiten waar de hondenbezitter gebruik van maakt."

RijnGouwelokaal

"RijnGouweLokaal vindt dat deze belasting daadwerkelijk moet worden ingezet om een hondenbeleid te realiseren. Indien er meer middelen binnenkomen dan nodig, dan dient de belasting verlaagd te worden."

6. Castellum

Castellum is hét podium van de stad en daar moet de gemeente meer geld in steken.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Alphen aan den Rijn vervult een centrumrol op het gebied van cultuur en ook vele mensen in onze gemeente vinden het theater belangrijk, vandaar dat het CDA vindt dat we voor Castellum extra geld mogen besteden."

Nieuw Elan

"Castellum vervult een essentiële rol in wat Nieuw Elan de lol van de samenleving noemt en mag dus geld kosten. Nieuw Elan vindt wel dat Theater Castellum grondig moet vernieuwen. Grote producties moeten onderdeel zijn van een nieuwe programmering, maar niet leidend. Middelgrote muziekoptredens en een poppodium moeten mogelijk zijn."

PvdA

"Jarenlang heeft Castellum te weinig subsidie ontvangen voor een theater van deze omvang, dit heeft geleid tot achterstallig onderhoud. Om dit te verbeteren zal er meer geld naar Castellum moeten. Daarnaast moet er ook nagedacht worden over de toekomst en een breder aanbod van muziek en cultuur in Castellum."

D66

"Theater Castellum draagt bij aan het welzijn van mensen en aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Veel mensen beleven veel plezier aan theater Castellum. Geen theater in Nederland kan bestaan zonder subsidie. Theater Castellum presteert goed, maar krijgt al jaren te weinig geld met grote financiële problemen tot gevolg. De gemeente zal daarom moeten betalen voor het theater dat zij zelf heeft willen bouwen."

GroenLinks

"GroenLinks vindt het heel belangrijk dat onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten om samen te genieten van muziek, theater of film. Castellum moet toegankelijker en gezelliger worden voor alle inwoners van de gemeente. Ook willen wij dat in Castellum een volwaardig poppodium komt, waar ook Alphense bandjes zich kunnen laten zien. "

Geen van beide

ChristenUnie

"De ChristenUnie investeert in cultuurgebouwen zoals Castellum en bekijkt dat kritisch op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid & houdbaarheid op lange termijn. "

Beter Alphen

"Slechts INDIEN NODIG. Eerst zorgen voor inkoop aantrekkelijke producties, waar de mensen op afkomen. Goed horecabeleid en dan kijken wat werkelijk nodig is. "

Oneens

VVD

"We mogen trots zijn op ons mooie theater. De VVD wil dat zo houden, maar dat wil niet zeggen dat er steeds maar geld bij moet. Een theater voor een breed publiek met een zo laag mogelijke gemeentelijke bijdrage is ons uitgangspunt. "

SP

"De SP vindt dat Castellum weliswaar het grootste podium is, maar niet het enige podium. Wij pleiten daarom ook voor een apart poppodium naast dit theater. Tienercentrum MAX, Parktheater en andere culturele instellingen verdienen ook subsidie."

SGP

"De SGP is geen voorstander van de theaterfunctie van Castellum. Wij pleiten voor een meer multifunctionele invulling van het gebouw. Wat ons betreft hoeft er niet nog meer gemeenschapsgeld in gestoken te worden wanneer alles zomaar bij het oude blijft."

RijnGouwelokaal

"Nee, RijnGouweLokaal vindt dat het theater binnen de bestaande budgetten voldoende mogelijkheden heeft om goed te kunnen functioneren."

7. Vuurwerk

Iedereen die dat wil mag zelf vuurwerk afsteken op oudejaarsavond.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"In onze gemeente is de schade door vuurwerk al enkele jaren dalende, mede ook door strenge handhaving. Wel ondervinden ouderen en dieren overlast. Als CDA vinden we dat als daar aanleiding toe is, we kleine gebieden moeten kunnen aanwijzen, waar geen knal- of siervuurwerk mag worden afgestoken. "

Nieuw Elan

"Het huidige beleid in Alphen werkt. Het vuurwerk van officiële vuurwerkwinkels met een verkoopvergunning kan veilig worden gebruikt. Dit vuurwerk voldoet aan de wettelijke eisen. De verkoop en het gebruik van illegaal vuurwerk moeten worden bestreden. De gemeente kan het afsteken van vuurwerk in bepaalde gebieden wel ontmoedigen. "

VVD

"Het afsteken van vuurwerk is een traditie. Dat willen wij niet veranderen. Natuurlijk moeten we wel streng blijven. Vandalisme en andere misdragingen zijn onacceptabel! Als een groep bewoners het initiatief neemt voor een vuurwerkvrije zone, dan ondersteunen we dat van harte."

PvdA

"Het is niet aan de gemeente om te verbieden dat op oudejaarsavond vuurwerk wordt afgestoken. Wel is de PvdA voorstander van vuurwerkvrije zones."

SP

"De SP vindt dat het zelfbeschikkingsrecht een groot goed is. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor je eigen doen en laten. Dat geldt ook voor het afsteken van vuurwerk. Wel zijn we voor het inperken van het harde knalvuurwerk."

RijnGouwelokaal

"Tevens kan er gekeken worden naar de door de gemeente georganiseerde vuurwerkvrije zones."

Geen van beide

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt het afsteken van siervuurwerk een mooie traditie. Knalvuurwerk kan onveilig zijn en overlast veroorzaken. Dat moet landelijk gereguleerd worden. Aankoop en afsteken van illegaal vuurwerk moet keihard aangepakt worden. "

Beter Alphen

"Ouders van minderjarigen verantwoordelijk stellen en GEEN zwaar vuurwerk, dat streng handhaven! Met elkaar in de omgeving afspraken maken."

Oneens

D66

"Vuurwerk veroorzaakt veel leed. Bij mensen, bij dieren en het brengt veel schade toe aan het milieu. D66 vindt een centraal georganiseerde vuurwerkshow een goed alternatief dat recht doet aan de traditie, dat saamhorigheid stimuleert en dat de schade aan het milieu beperkt en de veiligheid ten goede komt. "

GroenLinks

"GroenLinks wil dat er snel vuurwerkvrije zones komen in Alphen aan den Rijn. Ook willen wij dat knalvuurwerk wordt afgeschaft. Wij zijn vóór het organiseren van een centrale vuurwerkshow per gemeentelijke kern. Zo is oud en nieuw voor iedereen leuk en genieten we veilig van mooi vuurwerk. "

SGP

"Vuurwerk blijkt levensgevaarlijk en is tevens een bron van milieuvervuiling. De gemeente dient het afsteken van vooral knalvuurwerk sterk te beperken."

8. Taalcursussen

Er moet meer geld naar taalcursussen voor migranten.

Wat vinden de partijen?

Eens

Nieuw Elan

"Inburgeraars moeten zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren. Overheidsregels beperken de budgetten en zijn belemmerend om zo snel mogelijk aan het werk te gaan en zo een bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren."

PvdA

"De PvdA vindt dat er voldoende geld beschikbaar moet zijn voor taalcursussen aan migranten. Wel pleit de PvdA voor prestatieafspraken per deelnemer. Deze extra investering levert een grotere kans op werk en een beter leven in onze samenleving. "

D66

"Het beheersen van de Nederlandse taal is een voorwaarde om goed mee kunnen doen in de samenleving. Taalbeheersing stelt mensen in staat een baan te vinden en sociale contacten te onderhouden. Mensen krijgen onvoldoende ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal en beheersen daarom de taal vaak niet voldoende. Meer taalcursussen zijn in het voordeel van de migrant, van de gemeente en van de hele samenleving."

SP

"De SP vindt dat taal een essentieel onderdeel is van de inburgering. Het faciliteren van taalcursussen is daarom belangrijk, ook voor onze gemeente."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt werk de beste zorg voor mensen. Bij het zoeken naar een baan is het beheersen van de Nederlandse taal heel erg belangrijk. Investeren in taalcursussen is noodzakelijk om op eigen benen te kunnen gaan staan. "

GroenLinks

"Migranten moeten mee kunnen doen in de samenleving. Door de taal te leren vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt, waardoor zij niet snel afhankelijk worden van een uitkering."

SGP

"Het is belangrijk dat migranten de Nederlandse taal goed en snel machtig zijn. Dit dient een maatschappelijk belang en daarom is een bijdrage van de gemeente op zijn plaats."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Migranten zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgering en dus ook voor taallessen. Er zijn al vele initiatieven op dit gebied, daar hoeft geen extra geld bij."

VVD

"Wij vinden het belangrijk dat migranten meedoen in de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld door te werken of een opleiding te volgen. De taal beheersen is daarbij een voorwaarde. In onze gemeente zijn voldoende mogelijkheden om gratis taallessen te volgen. "

RijnGouwelokaal

"Naar onze mening een eigen verantwoordelijkheid voor migranten."

Beter Alphen

"ABSOLUUT NIET. ZE KOSTEN AL GENOEG. Wie niet binnen 2 jaar behoorlijk Nederlands spreekt, moet terug naar waar ze vandaan komen! De studie van onze kinderen, of zelfstudie, moeten wij ook zelf betalen. "

9. Oude Rijn

Langs de Oude Rijn tussen Alphen en Leiden mogen geen woningen komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil bouwen in de dorpen voor jongeren en (jonge) gezinnen om het voorzieningenniveau (school, winkels, sport en verenigingen) op peil te houden. Wij zijn zuinig op de doorkijkjes in het polderlandschap. "

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het CDA ziet mooie kansen om op verschillende locaties woningbouw mogelijk te maken; b.v. Westvaartpark, Avery Dennison"

Nieuw Elan

"Bebouwing moet wel zoveel mogelijk aansluiten op bestaande voorzieningen en infrastructuur. Lintbebouwing moet voorkomen worden. "

VVD

"De behoefte aan nieuwe woningen is groot. Langs de Oude Rijn zijn een paar hele mooie locaties voor woningbouw zoals Westvaartpark, Groenendijk en in Koudekerk. Deze plekken zijn goed bereikbaar, liggen buiten mooie natuurgebieden en/of op oude bedrijfslocaties."

PvdA

"In de Oude-Rijnzone kan gebouwd worden, mits landschappelijk goed ingepast. Om daarmee de vitaliteit en leefbaarheid van Hazerswoude, Koudekerk en Groenendijk te versterken."

D66

"D66 vindt dat eerst alle mogelijkheden tot binnenstedelijk bouwen moeten worden benut voordat we kunnen overwegen om buiten de stadsgrenzen te gaan bouwen. Als dit onontkoombaar is, dan bouwen we liever langs de Oude Rijn tussen Alphen en Leiden, waar al relatief veel bebouwing is en waar de infrastructuur al beschikbaar is. Op deze manier kunnen we de echt groene polders ontzien en het Groene Hart zo goed mogelijk beschermen."

SP

"De SP vindt dat de dorpen tussen Alphen en Leiden ruimte bieden om binnen de grenzen te bouwen. Bijvoorbeeld In Groenendijk op de plaats van de Avery Dennison fabriek."

GroenLinks

"In de gebieden die in het verleden zijn aangewezen als ‘bouwlocatie Oude-Rijnzone’ mag worden gebouwd."

SGP

"Betreft hier eerdere afspraken in de Oude-Rijnzone waar de gemeente vol op inzet en waar mogelijkheden zijn voor woningbouw in Alphen, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn. Woningbouw binnen de contouren moet daar kunnen."

RijnGouwelokaal

"Met name in Koudekerk aan den Rijn is woningbouw gewenst. Lintbebouwing is volgens de dorpsvisie van Koudekerk aan den Rijn een oplossing om voorzieningen in stand te houden."

Beter Alphen

"Niet volbouwen, de RIJN moet zichtbaar blijven. "

10. Dorpsraden

Dorpsraden mogen zelf bepalen hoe ze het geld voor hun dorp besteden.

Wat vinden de partijen?

Eens

Nieuw Elan

"Dorpsraden en overleggen zijn ‘de ogen en oren’ van de inwoners en daarmee de schakel tussen gemeente en inwoners. Nieuw Elan wil jaarlijks subsidies verlenen voor dorpsplannen van dorpsraden en -overleggen. Dorpsraden dienen wel, zo mogelijk op democratisch wijze, de gemeenschap te representeren."

PvdA

"Bewoners moeten in grote mate kunnen meebepalen hoe woon- en leefomgeving worden ingevuld en worden onderhouden. Binnen bepaalde grenzen kunnen op wijk- of dorpsniveau zelf keuzes worden gemaakt. Daarmee bevorder je ook dat bewoners zich eigenaar voelen van hun omgeving en daar verantwoord en duurzaam mee omgaan."

D66

"Mensen willen graag invloed op hun directe leefomgeving: op de inrichting van hun eigen wijk, op aan te planten groen of de aanleg van een speeltuin. Door dorpsraden meer bevoegdheden te geven zullen mensen zich meer betrokken voelen bij de eigen wijk of buurt. Wel is het belangrijk om vooraf duidelijke spelregels af te spreken om teleurstellingen te voorkomen."

GroenLinks

"Het is goed als dorpsraden de ruimte krijgen om bijvoorbeeld evenementen of voorzieningen te betalen. Dorpsraden moeten wel voldoende draagvlak hebben bij de inwoners."

RijnGouwelokaal

"De beslissingen worden gemaakt in de gemeenteraad. De uitvoering door dorpsraden met verantwoording achteraf."

Beter Alphen

"Zij weten beter dan wie ook welke projecten belangrijk zijn voor hun kern."

Geen van beide

CDA

"Het CDA gaat uit van afspraken die met de dorpsraden en wijkcomités zijn gemaakt. Voor nu is dat zonder budget, maar wellicht dat het in de toekomst anders kan. "

VVD

"De dorpsraden helpen de gemeente met het helder krijgen van wat er speelt in het dorp. Dat vindt de VVD heel waardevol. De dorpsraden krijgen een budget om hun activiteiten te organiseren. Hoe ze dat besteden is aan hen, zolang ze kunnen verantwoorden dat het goed is besteed. De gemeente blijft zelf bepalen waar ze de andere budgetten aan uitgeeft. "

Oneens

SP

"Dorpsraden zijn een belangrijke informatiebron, maar het verdelen van geldelijke middelen is een taak van de gemeente."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt het belangrijk dat bewoners betrokken zijn bij hun eigen woonomgeving. De ChristenUnie wil wijken en dorpen eigen verantwoordelijkheid geven. De kracht van de gemeenschap is daarbij het uitgangspunt, niet het geld. De ChristenUnie wil de inzet van de wijkteams en gebiedsadviseurs verder versterken. "

SGP

"Wij waarderen het dat er mensen in de kernen zijn die mee willen denken met de gemeente. Hun advies moet op waarde geschat worden. Het risico daarbij is wel dat niet alle bewoners zich door deze dorpsraad vertegenwoordigd voelen. Daarom is het goed dat een dorpsraad meedenkt maar wel beseft dat de besluitvorming bij de gemeenteraad blijft."

11. Zwembad

In Boskoop moet een zwembad komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Deze wens is vaak geuit door de inwoners van Boskoop en een haalbaarheidsstudie moet uitwijzen of het mogelijk is."

Nieuw Elan

"Het zou goed zijn een haalbaarheidsonderzoek hiernaar te doen. "

SP

"De SP vindt dat de kernen recht hebben op goede voorzieningen. Een zwembad in Boskoop is hier een goede aanvulling op."

GroenLinks

"Wij zijn het hiermee eens, maar alleen als er genoeg financiële middelen en vrijwilligers voor de exploitatie zijn. "

SGP

"Om de leefbaarheid van de kern Boskoop te stimuleren, is een zwembad meer dan welkom. Vooraf moet wat ons betreft wel een onderzoek plaatsvinden naar de haalbaarheid."

RijnGouwelokaal

"Net als de andere kernen van de gemeente heeft ook Boskoop recht op een eigen zwembad. "

Beter Alphen

"Zeker, is heel belangrijk. Boskopers zijn ook bereid dit met vrijwilligers te gaan runnen. Gewoon DOEN."

Geen van beide

VVD

"Wij zijn zeker bereid te onderzoeken of een zwembad in Boskoop haalbaar is, mits de gemeenschap bereid is zelf de exploitatie op zich te nemen. Wij hebben in de gemeente een paar prachtige voorbeelden van hoe dat zou kunnen: de door vrijwilligers gerunde zwembaden in Koudekerk en Hazerswoude-Dorp."

Oneens

PvdA

"De PvdA vindt dat alle kernen goede sportvoorzieningen moeten hebben. Alleen blijkt dat een zwembad in een kern als Boskoop veel kosten met zich meebrengt. Deze hoge kosten hebben vervolgens effect op de andere sportvoorzieningen en dat is onwenselijk."

D66

"In de directe omgeving van Boskoop zijn voldoende zwembaden om aan de vraag te voldoen."

ChristenUnie

"De gemeente Alphen aan den Rijn heeft vier zwembaden. Dat zijn genoeg vierkante meters zwemwater voor lessen, sport en recreëren. De ChristenUnie vindt dat de professioneel en vrijwillig gerunde zwembaden zo optimaal mogelijk moeten worden benut. "

12. Sekswerkers

De gemeente moet investeren in hulpprogramma’s voor sekswerkers die willen stoppen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA is van menig dat eenieder die wil omscholen de kans moet krijgen en daardoor zicht krijgt op een betere baan voor de toekomst, dus ook sekswerkers."

Nieuw Elan

"Veel sekswerkers zijn door omstandigheden gedwongen in de prostitutie geraakt. De ‘Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees’ van het Rijk biedt een uitweg, maar loopt medio 2018 af. De stichting Shop in Den Haag verzorgt hulpverlening van (ex-)sekswerkers ook uit Alphen aan den Rijn en omliggende gemeenten. De gemeente moet in overleg met buurgemeenten eventueel zelf bijdragen."

PvdA

"De gemeente moet hulp bieden voor sekswerkers die uit het vak willen stappen. Vaak zijn ze hier niet vrijwillig terecht gekomen, maar zijn ze slachtoffer van moderne mensenhandel. Het is belangrijk dat de gemeente de prostituees helpt bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan buiten de branche."

D66

"Het stoppen als sekswerker en een nieuw bestaan opbouwen, inclusief werk en misschien ook een woning, is niet eenvoudig. Het gaat vaak om kwetsbare mensen die alleen niet in staat zijn om dat te realiseren. D66 vindt het belangrijk dat deze mensen daarbij de hulp krijgen die ze nodig hebben, ook als dit de gemeente geld kost."

SP

"Als er mensen zijn die dit werk niet langer willen doen, maar die door omstandigheden geen mogelijkheid zien om hier zelfstandig mee te stoppen, dan moeten wij hun als gemeente hulp bieden."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt prostitutie niet normaal. Het is sterk verbonden met mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen. De ChristenUnie wil dat onze gemeente zorg draagt voor voldoende hulp- en uitstapprogramma's voor prostituees. "

GroenLinks

"Helaas zijn er veel (jonge) mannen en vrouwen die worden gedwongen om als sekswerker te werken. Als zij met het werk willen stoppen is dat vaak moeilijk en worden ze onder druk gezet. Waar nodig moet de gemeente helpen om een eind te maken aan deze praktijken. "

SGP

"Werken als sekswerker is mensonwaardig. Veelal hebben deze mensen met geweld te maken of hebben daar in het verleden mee te maken gehad. Als ze willen stoppen, moet er hulp geboden worden. Als SGP vinden we dat de gemeente daar dan financieel aan bij moet dragen."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Wij ervaren dit niet als een probleem binnen onze gemeente. "

RijnGouwelokaal

"Het is een vrij beroep."

Beter Alphen

"Wat een ONZIN! Gewoon een baan zoeken, of zelf sparen voor de moeilijke tijden, net als zzp'ers."

13. Parkeren centrum

Parkeren in het centrum van Alphen Stad moet de eerste anderhalf uur gratis zijn.

Wat vinden de partijen?

Eens

Nieuw Elan

"De financiering hiervan is echter niet uitsluitend een taak van de gemeente. Daarom streeft Nieuw Elan samen met de ondernemersvereniging naar een ondernemersfonds waarmee gratis parkeren mogelijk kan worden."

VVD

"Ons stadshart verdient veel bezoekers. De VVD wil helpen door het parkeren in het centrum de eerste anderhalf uur gratis te maken. Dat maakt het aantrekkelijker om in het centrum boodschappen te doen en dat is goed voor de economie van Alphen."

PvdA

"Gratis parkeren is goed voor de winkeliers en goed voor de consumenten. Met name voor de mensen met een smalle beurs. Bovendien wordt de ongelijkheid weggenomen tussen de winkelcentra. Bij de Baronie en de Herenhof bestaat de mogelijkheid al van gratis parkeren."

SP

"Parkeren in het centrum moet volgens de SP niet alleen voorbehouden zijn aan mensen die het kunnen betalen. Bovendien is het nu zo dat andere winkelcentra, waaronder Baronie, Herenhof en de Atlas, wel gratis parkeren aanbieden."

SGP

"Wij zijn voorstander van een goed voorbereide proef waar elke belanghebbende zijn financiële steentje aan bijdraagt. Pas aan de hand van zo'n proef ontstaat een duidelijker beeld."

Beter Alphen

"Daar pleit Beter Alphen al jaren voor! "

Geen van beide

RijnGouwelokaal

"RijnGouweLokaal vindt dat de gebruikersvergunning voor bewoners in het centrum in kosten omlaag moet. Parkeren voor bezoekers dient kostendekkend te zijn. Een bijdrage door winkeliers stellen wij zeer op prijs. En buiten de rand van het centrum wel mogelijkheden creëren tot gratis parkeren."

Oneens

CDA

"De gemeente moet zorgen voor een voldoende aanbod van parkeerplaatsen. Het CDA vindt dat wie er baat bij heeft dat deze plekken er zijn, betaalt, en dat zijn de autogebruiker en de winkelier, daar hoort geen belastinggeld voor gebruikt te worden! "

D66

"Het aanleggen van parkeervoorzieningen zoals parkeergarages en parkeerplaatsen kost veel geld. D66 vindt het niet meer dan normaal dat de gebruikers van deze voorzieningen hiervoor ook zelf betalen. Daarnaast wil D66 stimuleren dat mensen met de fiets naar het centrum te komen. Het gratis maken van het parkeren van de auto is dan een heel verkeerd signaal."

ChristenUnie

"Het uitgangspunt van de ChristenUnie is een prettig verblijf in de stad. Er is een combinatie van maatregelen nodig om de beleving van de klant in het centrum te versterken. De ChristenUnie vindt een ondernemersfonds daarvoor noodzakelijk. "

GroenLinks

"Gratis parkeren bestaat niet. GroenLinks vindt het onterecht dat ook inwoners die geen auto hebben moeten meebetalen voor parkeervoorzieningen. Ook willen we dat juist lopen, fietsen en openbaar vervoer worden gestimuleerd in plaats van autogebruik."

14. Geld naar thuiszorg

De gemeente moet meer geld uitgeven aan thuiszorg.

Wat vinden de partijen?

Eens

Nieuw Elan

"De gemeente moet daar zijn waar nodig, zonder bemoeizuchtig te zijn en met minder bureaucratie. In de Wmo staat zelfredzaamheid voorop. Wie zelf (financieel) kan bijdragen, moet dat ook doen. Voor wie dit nodig heeft, moet er een vangnet zijn. Hulp en initiatieven vanuit de woonomgeving worden ondersteund om samenredzaamheid te bevorderen. "

VVD

"Als je zorg nodig hebt, dan moet die zorg ook goed zijn! Daarom willen wij de kwaliteit van de thuiszorg verder verbeteren. Ook als dat meer geld kost."

PvdA

"Het prijskaartje mag van de PvdA niet leidend zijn. Als er meer zorg nodig is, dan moet dat geboden kunnen worden. Dus geen budgetplafond. Goede, waardige zorg, begint met het goede gesprek met cliënt en vertegenwoordiger. "

SP

"De SP vindt dat zorg een basisrecht is en daarom moet die voor iedereen die dat nodig heeft beschikbaar zijn. Vanwege grote bezuinigingen van het vorige en huidige kabinet is thuiszorg flink ingeperkt. Wij willen dit terugdraaien."

GroenLinks

"Thuiszorg en wijkverpleging in Alphen aan den Rijn moeten worden versterkt. Door voldoende en kwalitatief goede thuiszorg kunnen mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. GroenLinks vindt dit belangrijk, omdat veel ouderen en mantelzorgers de overgang naar opname in een verpleeghuis te groot vinden. Goede thuiszorg zorgt er ook voor dat mantelzorgers het langer volhouden om voor iemand te zorgen. "

SGP

"Thuiszorg is onze zorg. Wij zien de gemeente als een schild voor de zwakken. Goede thuiszorgvoorzieningen zijn essentieel. Marktwerking mag hierop geen invloed hebben, De menselijke maat in de zorg staat voor ons voorop."

RijnGouwelokaal

"Niet alleen een schoon en leefbaar huis moet het uitgangspunt zijn bij zorg, maar de hulp en aandacht die men nodig heeft."

Beter Alphen

"Zeker, ze gooien zat over de balk. Thuiszorg zou wel uit “1” centraal punt geregeld moeten worden. Beter Alphen is tegen de vele zorgkantoortjes waardoor veel geld aan de kleefstof blijft hangen."

Geen van beide

CDA

"Het geld wat we van het Rijk ontvangen voor thuiszorg is leidend voor het budget dat we als gemeente hieraan besteden. Dit jaar is dat hoger en kunnen we ook meer besteden."

D66

"De gemeente is verantwoordelijk voor het leveren van goede en voldoende thuiszorg aan mensen die dat nodig hebben. Daarbij moet maatwerk worden geleverd, zodat de geleverde zorg aansluit bij de behoefte van het individu. Het geld dat daarvoor nodig is moet beschikbaar zijn. Ongeacht of dat meer, minder of net zoveel is als nu."

Oneens

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil dat er gedacht wordt vanuit de zorgvraag van de inwoner (vraaggestuurd werken). De wens van de cliënt staat centraal. Zorgvragers hebben altijd de mogelijkheid om identiteitsgebonden zorg, of andere noodzakelijke zorg, in te kopen. Het gaat om maatwerk."

15. Conciërge

De gemeente moet op elke school een conciërge aanstellen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Een conciërge helpt direct de werkdruk te verlichten voor de leraren op school, waardoor de kwaliteit van het onderwijs kan verbeteren. Daarnaast biedt dit ook extra werkgelegenheid. De PvdA vindt dat de gemeente hierin een stimulerende rol moet spelen."

D66

"Niet alle scholen hebben de (financiële) middelen om een conciërge aan te stellen. Een conciërge op school draagt bij aan de veiligheid op school en de conciërge kan ondersteunde werkzaamheden verrichten zodat docenten meer tijd over houden voor het geven van onderwijs en aandacht voor de kinderen."

SP

"De SP is van mening dat conciërges bij kunnen dragen aan de vorming van onze kinderen. Daarnaast zijn zij ook ondersteuning voor het personeel en het bevordert de hygiëne op scholen. Bovendien is het goed voor de werkgelegenheid."

GroenLinks

"‘Moeten’ is te sterk gezegd, maar we streven ernaar dat op elke school een conciërge aanwezig is. De gemeente moet dit mogelijk maken. "

RijnGouwelokaal

"Dit om de werkdruk van leraren te verlagen en om de veiligheid in en om de school te bevorderen."

Beter Alphen

"Dat is heel goed. Geeft rust voor de leraren en een conciërge was vroeger het eerste aanspreekpunt voor leerlingen. Hij was op de hoogte van wat zich afspeelde op diverse vlakken."

Geen van beide

Oneens

CDA

"De scholen beslissen zelf of ze een conciërge aanstellen, daar gaat de gemeente niet over."

Nieuw Elan

"Onderwijs en onderwijsondersteuning is een taak van de Rijksoverheid en niet van de gemeente. De gemeente kan wel samen met het onderwijs in gesprek gaan om mensen aan het werk te helpen voor dit werk."

VVD

"Scholen moeten zelf kiezen waar ze hun geld aan uit willen geven. De ene school zal kiezen voor een conciërge, de andere voor extra leerkrachten of lesmaterialen. Daar moet de gemeente zich niet in gaan mengen."

ChristenUnie

"Een school gaat over het eigen personeelsbeleid. De gemeente gaat daar niet over. De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen. De ChristenUnie vindt dat een conciërge op een school daar eventueel wel een goed voorbeeld van is. "

SGP

"De SGP vindt het geen taak van de gemeente om een conciërge aan te stellen. De scholen krijgen een budget van de rijksoverheid om de schooltaken te kunnen financieren. Daar horen ook de taken van de conciërge bij. "

16. Eén plek voor kinderen

Kinderen moeten van geboorte tot middelbare school op één plek terecht kunnen voor onderwijs, opvang en buitenschoolse activiteiten.

Wat vinden de partijen?

Eens

Nieuw Elan

"Nieuw Elan is voorstander van Integrale Kindcentra voor kinderen van 0 tot 17 jaar, waarbij kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen en buitenschoolse opvang, sport en cultuur geïntegreerd gaan samenwerken. Nieuw Elan is voorstander van een doorlopende lijn in de ontwikkeling van kinderen, voor een optimale begeleiding van ieder kind. "

D66

"Kinderen zijn gebaat bij continuïteit. Het op een plek concentreren van deze voorzieningen zorgt ervoor dat deze op elkaar kunnen worden afgestemd. Het vergemakkelijkt samenwerking, maar ook dat relevante informatie over kinderen met elkaar kan worden gedeeld en dat de benadering van een kind kan worden afgestemd op de behoefte van een kind op dat moment. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie is voorstander van het samenvoegen van onderwijsinstelling en kinderopvang, omdat dat betere kansen biedt voor het kind. Wij investeren in de toekomst van kinderen. "

GroenLinks

"GroenLinks is een voorstander van een school waarin naast onderwijs ook opvang en buitenschoolse activiteiten of zorg plaatsvinden. Als er behoefte aan is kan de gemeente helpen om de voorzieningen in één gebouw te bundelen, maar de bundeling is geen verplichting. Ouders moeten de keuzevrijheid hebben om de opvang, zorg en buitenschoolse activiteiten ook ergens anders af te kunnen nemen. "

Geen van beide

Beter Alphen

"Kinderen komen in eerste instantie voor verantwoording van de ouders. Tegenwoordig kan iedereen inschatten hoeveel tijd en geld hij of zij daarvoor wil uitgeven. Bij noodzaak pas gebruik maken van opvang. Niet net op de wereld en meteen doorschuiven naar de opvang! "

Oneens

CDA

"Het CDA is voorstander van de Brede School, waarbij deze voorzieningen onder één dak zitten. Echter niet overal in onze gemeente is dit mogelijk. Daarnaast is het nu ook mogelijk om naar interesse van het kind te kiezen voor een ander soort naschoolse opvang, zoals de buitenschoolse opvang op de sportvelden of bij de kinderboerderij."

VVD

"De VVD staat voor goede scholen en opvangvoorzieningen. Maar die hoeven niet allemaal onder een dak te zitten. Als er een nieuwe school gebouwd wordt dan moeten we natuurlijk altijd kijken of zo'n brede school wat toevoegt, maar we gaan niet alle bestaande scholen ombouwen. Onbetaalbaar en onnodig."

PvdA

"Het is voor kinderen heel belangrijk om op een voor hen vertrouwde plek, veilig en met leeftijdgenootjes op te kunnen groeien. Voor elke fase in een passende omgeving. Bovendien is het belangrijk dat zij ook kennismaken met bijvoorbeeld sport, spel en muziek. Daarom kan een deel van onderwijs en (naschoolse) opvang ook prima op andere plekken plaatsvinden."

SP

"De SP is van mening dat het voor de ontwikkeling van een kind goed is als zij zich ontwikkelt binnen verschillende omgevingen. Het wisselen van scholen of op een andere plek worden opgevangen dan waar je naar school gaat is juist goed voor de sociale ontwikkeling van het kind."

SGP

"Over de invulling van het onderwijs gaat de gemeente niet. Dat is een taak van de schoolbesturen zelf, niet van de gemeente. Wij zijn voorstander van zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis op dit terrein."

RijnGouwelokaal

"Kinderen hebben zorg op maat nodig. Kinderen moeten zich ontwikkelen naar hun eigen niveau."

17. Amateurkunst

Er moet meer geld naar amateurkunst, zoals toneelverenigingen en zangkoren.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Juist dit soort organisaties hebben een sociale en maatschappelijke rol in de kernen en wijken; ze werken verbindend en bieden grote ontspanning en dat is goed voor de mens. Daarom willen we het totale subsidiebudget graag verhogen."

Nieuw Elan

"Organisaties die activiteiten met een maatschappelijk effect in de gemeente organiseren, kunnen een subsidie aanvragen tot 100.000 euro. Als dit onvoldoende blijkt, dan moet dat worden aangepast. Nieuw Elan maakt daarbij geen onderscheid tussen sport, kunst of cultuur."

SP

"De SP is voorstander van een gevarieerd aanbod op het gebied van cultuur."

GroenLinks

"Cultuur brengt mensen bij elkaar en voorkomt eenzaamheid. Daar moet voldoende geld voor beschikbaar zijn."

RijnGouwelokaal

"Ja, deze organisaties geven juist kleur aan onze lokale samenleving en zijn het cement voor de sociale samenhang."

Geen van beide

PvdA

"Amateurkunsten zoals toneelverenigingen en zangkoren zijn zeer belangrijk in een gemeenschap, net zoals sportclubs. De PvdA vindt dat meedoen voor iedereen belangrijk is. Daarom zijn wij voor een kortingspas die dit voor iedereen bereikbaar maakt."

Beter Alphen

"Alleen als het iets toevoegt aan het geluk van alle inwoners. Maar eerst proberen zelf in onderhoud te voorzien. "

Oneens

VVD

"Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Wij vinden dan ook dat ieder kind cultuureducatie moet krijgen op de basisschool. Daar investeert de VVD graag in. De verenigingen laten al heel lang zien dat ze zichzelf financieel prima kunnen redden. Daar hoeft de gemeente niet extra geld voor op tafel te leggen. Als een incidentele investering nodig is en de vereniging kan dat zelf niet dragen, kan een bijdrage aangevraagd worden bij de gemeente. "

D66

"D66 vindt dat verenigingen zichzelf moeten kunnen onderhouden. Daarbij maken we geen onderscheid tussen sportclubs die zich ook zelf moeten redden of toneelverenigingen. Uitzondering is wanneer een vereniging een activiteit, bijvoorbeeld een optreden, zou organiseren voor de hele gemeenschap. Dan kan een incidentele subsidie gegeven worden om dit mogelijk te maken. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie zet in op samenwerking tussen inwoners om gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Uitgangspunt is de samenwerking, de subsidie is geen doel op zichzelf."

SGP

"Amateurkunst, zoals toneelverenigingen en zangkoren, moeten vooral betaald worden door de deelnemers zelf. Subsidie vanuit de gemeente dient alleen gezien te worden als mogelijk steuntje in de rug."

18. OZB

De belasting die eigenaren van huizen en bedrijfspanden betalen (OZB) moet flink omlaag.

Wat vinden de partijen?

Eens

Nieuw Elan

"Nieuw Elan is voorstander van verlaging van de gemeentelijke lasten."

VVD

"De VVD vindt dat u zoveel mogelijk zelf moet kunnen beslissen waar u uw geld aan uitgeeft. Dat betekent dat wij zo min mogelijk belasting willen innen en de overheid klein willen houden."

Beter Alphen

"Het is inderdaad veel te hoog! De GEMEENTE MOET ZELF MAAR EENS MINDER VERKWISTEND HANDELEN!"

Geen van beide

Oneens

CDA

"OZB wordt gebruikt voor de uitvoering van gemeentelijke taken, minder belastinggeld betekent een keuze maken bepaalde taken niet meer te doen. Terwijl er juist vraag is naar meer, niet wenselijk dus!"

PvdA

"Belastingverlaging klinkt altijd goed, maar de keerzijde is dat maatschappelijke voorzieningen daardoor in de knel komen. Er moet ook onder andere voldoende geld zijn voor zorg, veiligheid en leefbare wijken."

D66

"De OZB is een belangrijke inkomstenbron van de gemeente, waaruit zaken als zorg, onderwijs en onderhoud van het openbaar gebied worden betaald. Het flink verlagen van de OZB leidt onvermijdelijk tot grote bezuinigingen. De gemeente Alphen aan den Rijn is als woongemeente ook niet duurder dan andere gemeenten. "

SP

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"Het flink verlagen van de OZB leidt tot verhoging van andere gemeentelijke lasten of tot drastische bezuinigingen op andere voorzieningen. De ChristenUnie zet in op het niet verhogen van de gemeentelijke lasten, behalve het toepassen van inflatiecorrectie. "

GroenLinks

"Wij willen een gemeente met goede voorzieningen. Goede scholen, goede zorg, goede sportvelden en ruimte voor cultuur en evenementen. Daar is geld voor nodig. "

SGP

"Als SGP zijn we zeker geen voorstander van het verhogen van gemeentelijke belastingen. Het verlagen van die belastingen echter zou een onverantwoordelijke aanslag op de gemeentelijke begroting zijn. Met als direct gevolg dat de gemeentelijke taken niet meer of onvoldoende uitgevoerd kunnen worden."

RijnGouwelokaal

"Voorzieningen moeten wel betaald worden! Gratis bestaat niet."

19. Minder thuiszorg

Ouderen of zieken die verzorgd worden door een familielid of bekende, moeten minder thuiszorg van de gemeente krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Wij moeten met elkaar voor elkaar zorgen. Dat kunnen we niet allemaal door 'de overheid' laten doen. Dat zou onbetaalbaar zijn. Daarom vinden wij het normaal dat familie en vrienden doen wat ze kunnen. Wij willen wel de mantelzorgers ondersteunen!"

Geen van beide

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil dat er ook voor de mantelzorger wordt gezorgd. Overbelasting moet worden voorkomen, daarom zetten wij in op respijtzorg, waardering van de mantelzorger en het proactief benaderen van mensen die mantelzorger zijn geworden. Ook hier gaat het om maatwerk voor de zorgvrager en diens mantelzorger. "

Oneens

CDA

"In het indicatiegesprek wordt de zorgbehoefte bepaald en dat is leidend voor het soort thuiszorg dat de cliënt ontvangt, de zorg door familie is extra."

Nieuw Elan

"Dankzij een mantelzorger is minder, of misschien geen thuiszorg nodig. Er zijn diverse regelingen voor mantelzorgers. De zorg kan ook tijdelijk of gedeeltelijk uitbesteed worden bijvoorbeeld voor respijtzorg. Indien nodig moet de gemeente een vangnet zijn. "

PvdA

"De mantelzorgers rondom een cliënt zijn van grote waarde, maar vervangen de professionele zorg niet. Het gaat bij zorg ook om waardigheid. Mantelzorg kan nooit verder gaan dan gebruikelijke zorg in een gezin."

D66

"De gemeente moet zorgen dat mensen voldoende en kwalitatief goede zorg ontvangen wanneer zij ziek of oud zijn. Ondersteuning door familie of vrienden kan enorm bijdragen aan het welzijn van een zieke of oudere. Deze ondersteuning moet vooral als extra worden gezien, en mag niet leiden tot een korting op de reguliere zorg. "

SP

"De SP is het hier niet mee eens. Mantelzorg kan nooit professionele zorg vervangen en dient slechts ter aanvulling. Bovendien mogen wij trots zijn op alle mensen die tijd en energie steken in het verzorgen van hun familieleden, buren of vrienden."

GroenLinks

"Het recht op thuiszorg moet niet afhangen van het feit of er wel of geen mantelzorg is. GroenLinks vindt dat de zorg die iemand nodig heeft centraal moet staan. Samen met de mantelzorger kan worden onderzocht hoe thuiszorg ondersteunend kan zijn aan de mantelzorger en de zorgvrager. "

SGP

"Minder thuiszorg als gevolg van bezuinigingen bij de gemeente is uit den boze. Mantelzorgers dragen wij een warm hart toe. Zij mogen niet uitgebuit worden als gevolg van bezuinigingen. Mantelzorgers ervaren nu al een steeds grotere werkdruk en raken overbelast. Juist zij verdienen daarom onze volle steun."

RijnGouwelokaal

"Hulp van familie is aanvullend en nooit in plaats van professionele hulp."

Beter Alphen

"Oh nee! Deze mensen hebben RECHT op hulp van deskundigen. Zij mogen niet weggezet worden als derderangs burgers, door afhankelijk te moeten zijn van liefdadigheid! "

20. Openingstijden

Winkeliers moeten zelf hun openingstijden kunnen bepalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Nieuw Elan

"Winkeliers moeten open zijn als consumenten willen winkelen. Winkelstraten waarin winkels op verschillende tijden open zijn moet wel zoveel mogelijk worden voorkomen met een gezamenlijk openingsbeleid."

VVD

"Winkeliers weten heel goed op welke momenten hun klanten langs willen komen. De VVD vindt daarom ook dat winkeliers zelf moeten kunnen bepalen wanneer ze de deuren open doen. Zeker ook omdat het helpt om de concurrentie met internetwinkels aan te gaan."

PvdA

"Tegenwoordig hebben veel winkeliers concurrentie van online shops. Consumenten willen ook op flexibele tijden kunnen winkelen. Door de winkeliers zelf hun openingstijden te laten bepalen kunnen ze de concurrentie aan."

D66

"De gemeente moet niet op de stoel van de ondernemer willen gaan zitten. Ondernemers weten zelf het beste wanneer zij hun winkel willen opendoen om hun klanten te bedienen. D66 wil dat winkeliers vrij zijn om hun winkel open te doen, maar ook vrij zijn om gesloten te blijven. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie ziet graag dat ondernemers in een winkelgebied samen afspraken maken over hun openingstijden. Daarbij is het uitgangspunt dat er geen contractueel vastgelegde zondagsopenstelling wordt afgedwongen. "

GroenLinks

"Het is fijn als ondernemers zoveel mogelijk de vrijheid hebben hun eigen openingstijden te bepalen. Winkeliers mogen niet gedwongen worden om op bepaalde tijden open te gaan (bijvoorbeeld op zondag)."

Geen van beide

Beter Alphen

"Wel een uniforme regeling, het moet geen rommeltje worden. Burgers willen graag weten waar ze aan toe zijn."

Oneens

CDA

"Het CDA vindt dat we nu een goede balans hebben en wil dit zo laten, we respecteren de zondagrust tijdens de kerkdiensttijden en de zondagmiddag is open zijn mogelijk (hoeft niet!). Daarnaast vinden we dat we op moeten komen voor de kleine ondernemers, die nooit kunnen voldoen aan de openingstijden die grote ondernemers kunnen hanteren. "

SP

"Om te zorgen dat mensen die in het centrum of boven een winkelgebied wonen genoeg rust kunnen krijgen, moet er een winkelverordening zijn die toeziet op de openingstijden."

SGP

"De SGP is geen voorstander van een 24-uurs economie waarin de mens ondergeschikt gemaakt wordt aan het maken van winst. Voor de zondag zien wij een andere invulling. Koopzondagen zijn voor ons onbespreekbaar."

RijnGouwelokaal

"Enige afstemming van openingstijden moet worden nagestreefd om voldoende winkelaanbod te hebben."

21. Grote winkelketens

Bij het station Alphen aan den Rijn mogen grote winkelketens komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Nieuw Elan

"Wat Nieuw Elan betreft zijn er geen ondernemingen uitgesloten. "

VVD

"Winkelketens weten heel goed wat goede plekken zijn om hun winkel te vestigen. De VVD vindt dat de gemeente zich daar niet te veel mee moet bemoeien. Zolang zaken als parkeren maar goed geregeld zijn!"

D66

"De gemeente is eigenaar van de leegstaande panden bij het station. Deze panden kosten nu veel geld en leveren niets op. Als marktpartijen interesse hebben moet de gemeente deze panden daarom verkopen of verhuren. Het is daarbij niet aan de gemeente om een oordeel te hebben over de soort invulling, dat laten we aan de markt over."

SP

"De SP vindt het prima als winkelketens zich vestigen in Alphen aan den Rijn. Wel moeten we ervoor waken dat het aanbod gevarieerd blijft."

GroenLinks

"Het is goed als bij het station in onze gemeente diverse boodschappen kunnen worden gedaan, zoals ook het geval is bij veel andere stations. "

Geen van beide

RijnGouwelokaal

"Het huidige college heeft onvoldoende aandacht besteed aan het verhuren van de leegstaande winkelunits. "

Beter Alphen

"Wanneer te weinig zelfstandigen zich melden, mogen de winkelketens zich vestigen. Altijd beter dan leegstand."

Oneens

CDA

"De gemeente heeft een beleid van concentratie van winkels in het centrum en bestaande winkelcentra,"

PvdA

"Het huidige centrumgebied van Alphen kent een gevarieerd aanbod van winkels. Zowel landelijke ketens, kleine zelfstandigen alsmede lokaal aanbod moet we geconcentreerd houden in het huidige centrum."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil de winkels concentreren in een winkelgebied om een levensvatbare middenstand overeind te houden. "

SGP

"De SGP vindt dat de ruimtes bij het station wel opgevuld mogen worden door een grote winkelketen. Deze ruimtes hebben nu al een detailhandelsbestemming. Extra winkelruimtes echter vinden wij ongewenst gezien de ontwikkelingen op de markt."

22. Startende ondernemers

De gemeente moet startende ondernemers steunen, bijvoorbeeld met lage huren.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"De gemeente ondersteunt en informeert de startende ondernemer in samenwerking met de VOA, met name ook de zzp'ers. Daarnaast zijn er vanuit het Rijk ook allerlei fiscale voordelen voor startende ondernemers. Echter over de huren van panden gaat de gemeente niet, dat is in handen van particuliere eigenaren. "

Nieuw Elan

"Nieuw Elan vindt dat ondernemerschap moet worden gestimuleerd en dat het Economic Development Board Alphen daarvoor het “loket” voor startende ondernemers moet zijn. "

VVD

"Het belang van een goed draaiende economie is gigantisch. Dat hebben we de laatste jaren gemerkt. Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, inkomen voor hun werknemers en producten en diensten die ons leven aangenamer maken. (Startende) bedrijven zijn van groot belang voor een gezonde economie en de VVD wil die daarom ook graag ondersteunen. Wij willen het bedrijfsleven verder ondersteunen met onder andere lagere belastingen, minder regels en snellere procedures."

D66

"Ondernemers zorgen voor levendigheid, werkgelegenheid en innovatie. Ondernemers zijn daarom goed voor de gemeente. Het succesvol maken van een onderneming is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf. Tegelijkertijd is het succesvol maken van een startende onderneming lang niet altijd eenvoudig. Vanwege het belang van ondernemers vindt D66 het belangrijk dat de gemeente startende ondernemers steunt."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat startende ondernemers en zzp'ers door de gemeente moeten worden begeleid en praktisch ondersteund. Wij zijn voorstander van een gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers. "

GroenLinks

"Startende ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en zijn vaak innovatief. Vooral ondernemers die zorgen voor duurzaamheid of kwetsbare inwoners aan het werk helpen moeten worden gesteund."

SGP

"Wat ons betreft verdienen startende ondernemers een steun in de rug en hebben ze soms even een zetje nodig. De gemeente mag daarbij helpen en een aanjaagfunctie hebben."

RijnGouwelokaal

"Het bevordert het ondernemingsklimaat binnen onze gemeente."

Beter Alphen

"Zeker de eerste 5 jaar! Daarna betaalbare huren blijven vragen. Niet te hoog! "

Geen van beide

Oneens

PvdA

"De PvdA vindt dat dit in beginsel geen taak is voor de gemeente. Dit neemt niet weg dat we wel kunnen onderzoeken of dit mogelijk een oplossing is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg te helpen naar een zelfstandig bestaan."

SP

"Het beginnen van een eigen zaak is geen reden om minder huur te betalen. Iemand die in loondienst is krijgt ook geen lagere huur. Het is wel zaak dat we erop toezien dat de huren van winkelpanden niet te hard stijgen."

23. Bijstand

De gemeente moet mensen in de bijstand verplichten iets terug te doen voor de maatschappij.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA is voorstander van wederkerigheid, ook in het belang van deze mensen zelf en het is ook verplicht vanuit de Participatiewet."

Nieuw Elan

"Nieuw Elan vindt dat inwoners die geen reguliere baan hebben, zich moeten inzetten voor de maatschappij. Dat is goed voor de sociale participatie en is in de participatiewet ook zo geregeld. Waar mogelijk moet deze inzet gericht zijn op het vinden van een passende betaalde baan. Als dit niet mogelijk is, dan is sociale participatie het uitgangspunt."

VVD

"We leggen samen via de belastingen geld op tafel om mensen in de bijstand te helpen. Dan mogen we ook iets terugverwachten: dat mensen zo snel mogelijk weer aan een baan proberen te komen. Als dat niet lukt is het goed om via vrijwilligerswerk e.d. iets terug te doen. Dat helpt bovendien ook weer bij het vinden van werk."

D66

"De bijstand wordt betaald vanuit gemeenschapsgeld en is bedoeld als laatste vangnet. Het is dan ook vanzelfsprekend dat mensen die bijstand ontvangen iets terugdoen voor de maatschappij. Daarbij moet er wel aandacht zijn voor de persoonlijke situatie van mensen. Bij voorkeur is dat wat mensen terugdoen zinnig voor zowel ontvanger als maatschappij. "

ChristenUnie

"Als onze gemeente helpt, dan mag een tegenprestatie worden verwacht. De ChristenUnie zegt: iedereen telt mee en doet mee. Wij vinden het belangrijk dat mensen hun eigen kennis en talenten daarbij inzetten. Eigen initiatief moet worden beloond. Mantelzorg wordt door de ChristenUnie ook gezien als een vorm van tegenprestatie. "

SGP

"Mensen in de bijstand krijgen geld van de gemeente en dat is hun goed recht. Als SGP zijn wij voorstander van steun aan de zwakkeren in de samenleving. Daar mag echter gerust iets tegenover staan. De gemeente mag verplichten hier werkzaamheden voor te verrichten. Dit werk moet van zodanige aard zijn dat het niet ten koste gaat van bestaande banen."

Geen van beide

Oneens

PvdA

"Niemand zit voor zijn lol in de bijstand. Iedereen in Nederland heeft recht om naar vermogen volwaardig mee te doen in de samenleving. Wie even niet kan zorgen voor eigen inkomsten, moet kunnen vertrouwen op een goed sociaal vangnet. De PvdA vindt het belangrijk dat UWV en gemeenten maatwerk bieden op basis van iemands persoonlijke situatie."

SP

"Mensen die in de bijstand zitten moeten niet verder worden afgestraft. We moeten ze juist helpen naar betaald werk. Daarbij is een uitkering een recht en niet een plicht."

GroenLinks

"Verplichtingen in de bijstand zorgen voor veel stress. In de praktijk blijkt dat burgers daardoor juist minder kunnen doen, in plaats van meer. GroenLinks is er daarom voor dat inwoners worden gestimuleerd om mee te doen en geholpen worden een baan te vinden. De harde hand helpt daarbij niet."

RijnGouwelokaal

"Verplicht moet hier vervangen worden door vrijwillig vragen. Dit stimuleert het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van mensen in de bijstand."

Beter Alphen

"Degene die niet willen werken, zullen zich ook dan niet inzetten. Anderen zullen hun best blijven doen om werk te vinden. Beter Alphen is TEGEN slavenarbeid en dat wordt het met een opgelegde verplichting."

24. Schoolzwemmen

Het schoolzwemmen moet weer worden ingevoerd.

Wat vinden de partijen?

Eens

Nieuw Elan

"Nieuw Elan wil zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs stimuleren om een geïntegreerd sport- én cultuurprogramma op te zetten samen met lokale organisaties en bedrijven. Schoolzwemmen in de vorm van ‘natte gymlessen’ moet voor alle scholen mogelijk worden gemaakt. De gemeente speelt hierbij een initiërende rol."

PvdA

"In een waterland als Nederland is het zeer belangrijk dat ieder kind leert zwemmen. Zwemles hoort daarom ook onderdeel te zijn van het basisonderwijs zodat ieder kind de kans krijgt om de basisvaardigheden van het zwemmen te leren."

SP

"De SP vindt dat in een waterrijke gemeente iedere inwoner in staat moet zijn om te zwemmen. Kinderen die dit niet kunnen lopen onnodige risico's door bezuinigingen van dit kabinet. Daarom ligt er voor deze gemeente een taak om dit lokaal op te lossen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat elk kind in Alphen aan den Rijn aan het einde van de basisschoolleeftijd zo goed moet kunnen zwemmen dat het veilig in en om het water kan verblijven. Onderwijs en zwembaden regelen dit samen, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de ouders/verzorgers. "

GroenLinks

"Sinds het schoolzwemmen niet meer verplicht is, zijn er steeds meer kinderen die niet of nauwelijks kunnen zwemmen. Volgens de Nederlandse reddingsbrigade stijgt het aantal zwemdoden daardoor al jaren. "

SGP

"Goed kunnen zwemmen is belangrijk in onze waterrijke gemeente. Dit bevordert de zelfredzaamheid van kinderen. Wat de SGP betreft mag de gemeente daar een bijdrage aan leveren."

RijnGouwelokaal

"Op alle scholen willen we zwem- en sportles voor kinderen, ongeacht geloof of cultuur. Elk kind moet de basisschool verlaten met een zwemdiploma en goede motorische vaardigheden."

Geen van beide

Beter Alphen

"Dat is belangrijk in deze waterrijke omgeving. Betalen naar inkomen of op school als natte gymles invoeren."

Oneens

CDA

"Het CDA vindt het heel belangrijk dat elke kind leert zwemmen, dat is onderdeel van de opvoeding en voor gezinnen die dat niet kunnen betalen, zijn er aanvullende fondsen, zoals bijvoorbeeld het Jeugdsportfonds. Er zijn echter wel scholen in Alphen die met het zwembad afspraken gemaakt hebben om de gymles in het zwembad te geven, daar gaan we als gemeente niet tussen zitten."

VVD

"Leren zwemmen is belangrijk in ons waterrijke land, maar moet de gemeente dat afdwingen? De VVD vindt van niet. Ouders kunnen dat prima zelf regelen en de verschillende zwemverenigingen en zwemscholen laten zien dat ze dat ook heel goed kunnen organiseren. Voor ouders die de zwemles niet kunnen betalen is er financiële ondersteuning."

D66

"De zwemvaardigheid van kinderen is de verantwoordelijkheid van de ouders. Wanneer ouders niet in staat zijn om de kosten van zwemonderwijs te betalen dan kan de gemeente hierin ondersteunen. "

25. Energiecoöperatie

De gemeente moet een lokale energiecoöperatie oprichten voor duurzame energie.

Wat vinden de partijen?

Eens

Nieuw Elan

"Nieuw Elan wil het opzetten van ‘eigen’ energiecoöperaties stimuleren. De gemeente kan dat zelf ook doen en/of particuliere initiatieven ondersteunen."

PvdA

"Duurzame energie is een opdracht aan ons allemaal. Nederland is een van de ondertekenaars van het verdrag van Parijs en de PvdA is daar trots op. Door binnen de gemeente een eigen energiecoöperatie op te richten, vooral gericht op de productie van lokale energie (biogas en elektriciteit), zullen de kosten omlaag kunnen en wordt Alphen minder afhankelijk van de grote energieproducenten."

SP

"De SP vindt dat een lokale energiecoöperatie kan leiden tot grotere democratie op energiegebied. Hierdoor kunnen we zicht houden op de energierekening van onze inwoners en kunnen we lokaal de energietransitie van fossiel naar duurzame energie bevorderen."

GroenLinks

"Door energiecoöperaties kunnen inwoners profiteren van investeringen in duurzame energie. Het is wel de vraag of er nog een nieuwe coöperatie opgericht moet worden, aangezien er al een aantal energiecoöperaties in Alphen actief zijn."

Geen van beide

ChristenUnie

"De ChristenUnie stimuleert particuliere initiatieven (zoals energiecoöperaties) op het gebied van de klimaatopgave. Coöperaties van inwoners en/of bedrijven rondom duurzaamheid/milieu worden aangemoedigd. Kortom: we zijn voor energie coöperaties, maar dat hoeft van de ChristenUnie niet per se via de gemeente te worden geregeld. "

Oneens

CDA

"Het CDA ziet dat niet als een gemeentelijke taak, er zijn al veel particuliere initiatieven."

VVD

"Energiecoöperaties zijn fantastische initiatieven van actieve bewoners en dat moet zo blijven. De gemeente moet dit niet willen overnemen, maar met raad en daad ondersteunen."

D66

"De gemeente is geen energiebedrijf. Er zijn anderen die dat veel beter en efficiënter kunnen. Wel vindt D66 dat de energietransitie, het overgaan op duurzame energiebronnen, een van de grootste opgaven is van de komende jaren. De gemeente heeft daarin een belangrijke rol als aanjager, faciliteerder en stimulator. "

SGP

"Als SGP vinden wij dat de gemeente het gebruik van duurzame energie waar mogelijk moet stimuleren. Het investeren in energiecorporaties willen wij aan de markt overlaten."

RijnGouwelokaal

"Energievoorziening is geen taak meer van de lokale overheid."

Beter Alphen

"Met deze onzin heeft Beter Alphen niks."

26. Cameratoezicht

In de hele gemeente moet meer cameratoezicht komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Nieuw Elan

"Het cameratoezicht in het centrum van Alphen leidt tot een groter veiligheidsgevoel van de bezoekers, werkt preventief en waar nodig is het een ondersteuning voor de politie bij calamiteiten. Het aantal camera’s is echter beperkt en zou verder uitgebreid moeten worden over een groter gebied en andere plekken waar overlast zich voordoet."

VVD

"Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in onze gemeente. En cameratoezicht kan daarbij helpen. Dus waar cameratoezicht helpt met het vergroten van onze veiligheid, wil de VVD dat toestaan."

PvdA

"Cameratoezicht vergroot de veiligheid op straat en op drukke plaatsen, zoals in het centrum. Het geeft de politie meer zicht op wat er gebeurt en daardoor kan zij sneller reageren of achteraf de beelden bekijken en voor de opsporing gebruiken. "

SGP

"Voor de SGP is veiligheid op straat heel belangrijk. Het is van wezenlijk belang voor het welbevinden van onze inwoners. Cameratoezicht kan daarbij een acceptabel hulpmiddel zijn."

RijnGouwelokaal

"Ja, cameratoezicht is een extra middel om de veiligheid te waarborgen."

Geen van beide

CDA

"Het CDA wil dat cameratoezicht gericht wordt ingezet, daar waar extra toezicht wenselijk is, en vindt ook dat cameratoezicht altijd samengaat met handhaving door politie en boa's. "

Oneens

D66

"In de gemeente Alphen zijn geen problemen die aanleiding geven tot meer camera's. Cameratoezicht is een ingrijpend middel dat de privacy van mensen schaadt en dat alleen moet worden ingezet als geen enkel alternatief blijkt te werken. Bovendien, alleen het plaatsen van camera’s is geen echte oplossing omdat het bekijken van de beelden slechts beperkt gebeurt. D66 ziet liever echte oplossingen dan schijnveiligheid."

SP

"Cameratoezicht zorgt niet per definitie voor meer veiligheid in onze gemeente. Als er plekken in onze gemeente zijn waarbij cameratoezicht het veiligheidsgevoel kan bevorderen wil de SP het overwegen, maar alleen als de beelden live kunnen worden bekeken door bevoegd personeel dan wel de politie."

ChristenUnie

"Cameratoezicht is een prima middel om de veiligheid op straat te verbeteren, waar dat nodig is. De ChristenUnie blijft pleiten voor het beperkt toepassen ervan. Bovendien moet cameratoezicht in lijn zijn met goede (privacy) wetgeving. De politie moet direct actie kunnen ondernemen als dat nodig is. En regelmatig moet worden bekeken of de camera's nog steeds op de goede plekken hangen en gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. "

GroenLinks

"Als het nodig is, is cameratoezicht een van de middelen om bepaalde plekken veiliger te maken. Maar vanwege de privacy vindt GroenLinks dat de gemeente daar terughoudend mee om moet gaan."

Beter Alphen

"Hoeft niet, meer toezicht is effectiever! "

27. Happy hours

Om drankmisbruik tegen te gaan, moet de gemeente happy hours in de horeca verbieden.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"Mensen zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. De ChristenUnie wil dat happy hours in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken aan banden worden gelegd via convenanten of via de APV. "

SGP

"Drankmisbruik is een gevaar voor de volksgezondheid. Waar mogelijk moeten we het gebruik van te veel drank voorkomen en dat zeker niet via happy hours stimuleren."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Dit valt onder verantwoordelijkheid van de ondernemer en kan niet verboden worden. Het CDA ziet liever dat de happy hour ontmoedigd wordt en wil verantwoord drankgebruik."

Nieuw Elan

"Stop met bemoeizucht. Eigen verantwoordelijkheid van bezoeker én van de horecaondernemer zijn leidend. Overtreding van afspraken, wet en regelgeving moet wel worden aangepakt."

VVD

"Dit is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de horeca en haar bezoekers. De landelijke wet- en regelgeving is volgens de VVD voldoende. Wij ervaren in onze gemeente geen extra problemen, dus is het ook niet nodig om nog meer regels in te voeren."

PvdA

"Het is geen taak voor de gemeente om hier een verbod op te leggen. Echter de gemeente heeft wel een taak in het beschermen en bevorderen van de lokale volksgezondheid. Dat betekent dat handhaving van de alcoholwetgeving belangrijk is. Vanuit die verantwoordelijkheid moet het gesprek met de lokale horeca wel gevoerd kunnen worden, net als met de sportverenigingen. Het gaat om bevorderen van gezond gedrag en het goede voorbeeld geven."

D66

"Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om drankgebruik. Het is niet aan de gemeente om 'happy hours' te verbieden. Ook is met het verbod op 'happy hours' drankmisbruik niet effectief te voorkomen. Wel moet de gemeente stevig inzetten op preventie om alcoholverslaving en drankmisbruik tegen te gaan door bijvoorbeeld voorlichting aan jongeren. "

SP

"Het verbieden van happy hours is symptoombestrijding. Het heeft meer zin om goede voorlichting te geven over het gebruik van alcohol. "

GroenLinks

"GroenLinks vindt het de verantwoordelijkheid van horecapersoneel en klanten zelf om te zorgen dat zij niet te veel drinken. Wel vinden we het belangrijk dat de gemeente goede voorlichting stimuleert over de gevaren van drank."

RijnGouwelokaal

"Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om drankmisbruik te voorkomen."

Beter Alphen

"Niet mee bemoeien! Laat dit aan de ondernemer over. Er staat al te veel onder curatele van de overheid."

28. Asielzoekers

Alphen aan den Rijn moet afgewezen asielzoekers opvang bieden met bed, bad en brood.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Alphen aan den Rijn is een gemeente die zorgt voor haar bewoners. Uitsluiting past daar niet bij. Alleen zeggen "je mag hier niet blijven en zoek het verder maar uit" is voor de PvdA onvoldoende. Er moet samen met de vluchteling worden gewerkt aan een terugkeer. In de tussentijd hoort daarbij ook een humaan beleid, waarbij ten minste een bed, voedsel en sanitair beschikbaar moet zijn."

D66

"Bed, bad en brood zijn basisbehoeften. Het is inhumaan om mensen deze basisbehoeften te ontzeggen. Dit mag niemand die in Nederland verblijft gebeuren. Ook omdat het voor afgewezen asielzoekers vaak niet eenvoudig of zelfs onmogelijk is om terug te keren naar hun thuisland. Bijvoorbeeld omdat hun voormalige thuisland hen niet terug wil nemen."

SP

"Asielzoekers verdienen bescherming volgens de rechten van de mens en artikel 1 van de grondwet. Bed, bad en brood maakt hier onderdeel van uit."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Dat geldt ook voor uitgeprocedeerde politiek asielzoekers en staatlozen. Gemeenten moeten tenminste minimale opvang (bed, bad en brood) bieden, ook wanneer de landelijke regeling hiervoor is stopgezet. "

GroenLinks

"GroenLinks vindt dat ieder mens recht heeft op basale levensvoorzieningen. Daarom zijn wij voor een humaan asielbeleid. Als asielzoekers zijn afgewezen moeten ze terug naar het land van herkomst, mits de situatie daar veilig is en ze daadwerkelijk kunnen terugkeren. Maar tot dat is gebeurd, kunnen we deze mensen niet aan hun lot overlaten. "

SGP

"Barmhartig en rechtvaardig: zo wil de SGP invulling geven aan het vreemdelingenbeleid. Niemand die uitgeprocedeerd is opvang bieden, is onbarmhartig. Iedereen die uitgeprocedeerd is opvang blijven bieden, is onrechtvaardig. Als christelijke partij staan wij voor herbergzaamheid voor mensen in nood."

Geen van beide

CDA

"Zolang ze in onze gemeente verblijven, verdienen ze een menswaardig bestaan, maar we werken wel mee aan hun vertrek."

RijnGouwelokaal

"In principe dienen afgewezen asielzoekers terug te keren naar hun land van herkomst maar zolang ze nog in Nederland aanwezig zijn dienen ze te worden opgevangen met bed, bad en brood."

Oneens

Nieuw Elan

"Gemeenten zijn niet verplicht om deze groep mensen op te vangen. De rijksoverheid voorziet al in opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen. Wat Nieuw Elan betreft verwijst de gemeente daarnaar."

VVD

"Wij zijn tegen het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers door de gemeente. Van deze mensen staat vast dat ze geen vluchteling zijn. Ze kunnen dus veilig terugkeren naar hun eigen land. Zij hebben er zelf voor gekozen (en vaak betaald) om naar Nederland te komen. Het is dus ook hun verantwoordelijkheid om zelf terug te gaan. Opvang door gemeenten ontneemt deze mensen de prikkel om te vertrekken. Het geeft ze alleen maar valse hoop."

Beter Alphen

"Onmiddellijk wegsturen. Waar halen zij hun geld vandaan? Als zij hier blijven, is bed, bad en brood niet genoeg. UITGEPROCEDEERD betekent WEGWEZEN! Zonder pardon."

29. Bouwkraan

Ondernemers van wie de omzet is verminderd door de afsluiting na het ongeval met de bouwkraan, moeten een vergoeding krijgen van de gemeente.

Wat vinden de partijen?

Eens

Nieuw Elan

"De gemeente moet in dit soort gevallen schade vergoeden, mits dat aantoonbaar gerelateerd is."

SP

"Gedupeerden moeten hoe dan ook een vergoeding krijgen van de gemeente. Hierna kan de gemeente zelf de juridische strijd aangaan met de verantwoordelijken."

GroenLinks

"GroenLinks vindt dat de gemeente de winkeliers tegemoet moet komen, gezien de extreme situatie. Ook vinden wij het belangrijk dat de gemeente meer en beter luistert naar de Alphense ondernemers, om het centrum bruisend te houden. "

RijnGouwelokaal

"RijnGouwelokaal vindt dit een morele verantwoordelijkheid van de gemeente."

Beter Alphen

"Inkomstenderving door schuld van de gemeente, een bouwproject of afsluiting c.q. ongeval, hoort altijd door de gemeente gecompenseerd te worden! "

Geen van beide

VVD

"De VVD leeft mee met iedereen die de gevolgen van het kraanongeval ondervindt. De financiële afhandeling van schade moet wat ons betreft zo snel mogelijk klaar zijn. Als blijkt dat de gemeente aansprakelijk is voor bepaalde schades dan moet zij haar verantwoordelijkheid nemen. Maar als de gemeente niet aansprakelijk is, dan moet zij ook geen vergoedingen uitkeren."

ChristenUnie

"Dit is een juridisch vraagstuk en geen politiek onderwerp. De ChristenUnie doet daarover daarom geen uitspraak. "

Oneens

CDA

"Het is moeilijk aan te tonen, dat maakt het proces lastig. Er is een schadefonds ingesteld en onafhankelijk onderzoek gedaan, waarin ondernemers aanspraak konden doen op vergoeding. Meer kan de gemeente niet doen. "

PvdA

"Hoewel er zeker een verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente, is het toch echt aan de uitvoerende aannemer om de schade te vergoeden. Een vergoeding door de gemeente schept verwachtingen voor alle toekomstige incidenten waarbij de uitvoerder nalatig is. "

D66

"De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die is geleden door het omvallen van de bouwkraan. Verzoeken om een vergoeding horen dan ook niet bij de gemeente thuis. "

SGP

"Aan ondernemen zitten risico's vast. Ook genoemde soort ongevallen kunnen helaas plaatsvinden. Bij schade hoeft de gemeente niet bij te dragen. Dat is een zaak tussen ondernemer en eigenaar van de bouwkraan."

30. Afvalpas

De afvalpas moet worden afgeschaft.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA wil geen diftar, ofwel niet betalen per afvalzak. Wel is de pas handig als legitimatiebewijs en helpt het bij tegengaan van afvaltoerisme."

Nieuw Elan

"De afvalpas kan wat Nieuw Elan betreft in ieder geval NOOIT aanleiding zijn om het diftar-systeem (betalen per zak of gewicht) in te voeren. Nieuw Elan is uitgesproken tegenstander van diftar."

PvdA

"Het beleid moet erop gericht zijn dat inwoners gestimuleerd worden afval te scheiden en op de juiste manier aan te bieden. De afvalpas werkt daar niet aan mee."

SP

"De afvalpas is onderdeel van diftar. De SP is van mening dat dit systeem zorgt voor meer zwerfafval en daarnaast het recht op privacy schendt."

RijnGouwelokaal

"Geen afvalpas maar een praktisch afvalbeleid. Het scheiden van afval is alleen van belang als het effect heeft en voordelen oplevert."

Beter Alphen

"Dit is een heel foute, hinderlijke en onnodige beslissing die heel veel rotzooi gaat veroorzaken. Ook vreest Beter Alphen dat per afvalzak betaald moet gaan worden. Een extra lastenverhoging voor de burgers! "

Geen van beide

VVD

"De afvalpas voorkomt misbruik van de ondergrondse containers en het ecopark en dat is prima. De VVD is tegen het betalen per vuilniszak en daar mag de afvalpas ook niet voor gebruikt worden."

D66

"Doordat afval beter gescheiden wordt aangeboden kan de afvalstoffenheffing omlaag. De afvalpas heeft in het afgelopen jaar bewezen bij te dragen aan een betere scheiding van afval. Tegelijkertijd vindt D66 wel dat de gebruiksvriendelijkheid van de afvalpas verder verbeterd moet worden."

Oneens

ChristenUnie

"Landelijk worden de normen voor afvalscheiding steeds strenger. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Wees je bewust van wat je weggooit! De ChristenUnie vindt dat de afvalpas een bijdrage levert aan die bewustwording. "

GroenLinks

"De afvalpas bevordert het scheiden van afval. Dit is belangrijk om grondstoffen zo veel mogelijk opnieuw te gebruiken. Zo gaan we verspilling tegen en sparen we het milieu."

SGP

"De SGP is geen voorstander van betalen per storting. De afvalpas heeft echter wel geleid tot betere scheiding van afval en vermindering van het aanbieden van restafval door niet-inwoners. Dat heeft gezorgd voor verlaging van de kosten. Dat is een positieve ontwikkeling waar wij voorstander van zijn."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1. Hoogbouw Extra belangrijk

De gemeente moet kiezen voor hoogbouw in Alphen Stad in plaats van bouwen in het groen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is van mening dat zowel in het centrum als langs de randen van de stad gebouwd moet worden om aan onze woonbehoefte te voldoen. Wij kiezen wel voor behoud van voldoende groen en open ruimte in de stad."

 • Nieuw Elan: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hoogbouw kan slechts een deel van de woningbehoefte opvangen. Nieuw Elan wil voorkomen dat het zogenaamde verdichten van de wijken en kernen ten koste gaat van het woongenot van mensen die daar nu al wonen. "

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er moeten genoeg betaalbare huizen zijn! Voor jongeren die op zoek zijn naar hun eerste huis en ook voor mensen die wat groters willen. Daar zijn de komende jaren flink wat nieuwe woningen voor nodig. En dat zijn niet alleen appartementen, maar ook eengezinswoningen. Dus bouwen met balans: er moet groen in de stad blijven en we bouwen ook niet alles vol."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hoogbouw kan in Alphen Stad op plaatsen waar het verantwoord is. Mits het groen in de wijken ook beschermd wordt. Parken en speelplaatsen moeten gekoesterd worden."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil het Groene Hart beschermen en de groene polders rondom de stad open houden. Alphen kent een unieke ligging in het groen. Groen rondom de stad heeft een positieve invloed op het geluk en welzijn van mensen en maken ontspannen en recreëren mogelijk. Daarom wil D66 liever binnen de stadsgrenzen bouwen dan in de groene polders."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP vindt dat er binnenstedelijk voldoende ruimte is om te kunnen bouwen. Daarbij kan men ook denken aan hoogbouw die binnen Alphen past. De polders houden we groen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat er grenzen zijn aan het bouwen in de stad. Groen in de stad is ook belangrijk voor de leefbaarheid. Alphen aan den Rijn moet zich gaan voorbereiden op uitbreiding buiten de huidige contouren van stad en dorpen. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil het Groene Hart groen houden. Dat betekent dat we groene gebieden zo veel mogelijk met rust willen laten. Als er gebouwd moet worden kiezen wij voor meer woningen, vooral sociale huurwoningen, binnen de bebouwde kom. "

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Primair moet de gemeente bouwen binnen de bestaande contouren. Dat mag in Alphen Stad ook hoogbouw zijn voor starters, middeninkomens en ouderen. Pas wanneer er onvoldoende inbreidingsmogelijkheden zijn, is uitbreiding bespreekbaar. "

 • RijnGouwelokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "RijnGouweLokaal staat voor woningen in de kernen. Dit om het voorzieningenniveau in stand te houden. Daarnaast vindt RijnGouweLokaal dat in Alphen Stad genoeg mogelijkheden zijn om kantoren om te bouwen tot woningen."

 • Beter Alphen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Stoppen met mensen invoeren! Momenteel worden wij overspoeld door SPOEDZOEKERS, oftewel GELUKZOEKERS. Er zijn dan minder woningen nodig. Denk ook aan het gevolg ervan: overvolle wegen, te weinig parkeerplaatsen en ga zo maar door. De tuinen mogen niet bestraat worden vanwege wateroverlast, dus stop dan ook met alles volbouwen! "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Hoge schulden Extra belangrijk

Mensen die zulke hoge schulden hebben dat ze er zelf niet uit kunnen komen, moeten geld krijgen van de gemeente.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt dat deze mensen geholpen moeten worden door het aangaan van een schuldhulptraject, en daar wordt nu volop aan gewerkt, maar de gemeente is geen pinautomaat."

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "Maatwerkondersteuning bij schuldenproblematiek is gewenst. Misbruik moet echter worden aangepakt. De gemeente mag geen medeveroorzaker zijn van stapelende schuldenproblematiek door oplopende rente, incasseringskosten en loonbeslagen. De gemeente moet juist een uitweg bieden."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet van uw belastinggeld geen schulden van inwoners gaan aflossen! Wel moet de gemeente mensen helpen met schuldsaneringstrajecten en met cursussen of coaching om te voorkomen dat mensen (weer) in de schulden raken."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het gaat er om dat mensen niet onnodig lang in de schuldenproblematiek mogen blijven zitten. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn, moet de gemeente er alles aan doen om een schuldenprobleem samen met de betrokkenen op te lossen. De PvdA vindt dat er een regelvrij budget moet komen voor schuldhulpverleners om te doen wat nodig is."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schulden; het kan iedereen overkomen. Door het verliezen van een baan, een scheiding of als gewoon alles tegenzit. De gemeente moet dan voorkomen dat mensen steeds verder afglijden en de situatie van kwaad tot erger wordt. Daarom geeft de gemeente direct geld voor basisbehoeften, ter voorkoming van nieuwe schulden. En gaat dan met mensen aan de slag zodat zij alles weer op de rit krijgen en schulden kunnen aflossen."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP vindt dat financiële steun onderdeel moet uitmaken van het op weg helpen van mensen met grote schulden. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor het welzijn van deze mensen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De aanpak van schulden heeft haast, omdat geldproblemen vaak leiden tot stress en lichamelijke klachten. De ChristenUnie wil daarom snelle en toegankelijke schuldhulpverlening. Geld verstrekken leidt juist tot verdieping van de problemen, de ChristenUnie wil dat mensen financieel weer op eigen benen kunnen staan."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Niemand heeft er baat bij als mensen met hoge schulden nog verder in de problemen komen. We moeten er wel voor zorgen dat wordt voorkomen dat deze mensen in de toekomst weer in de schulden komen."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen met hoge schulden moeten, indien ze daarvoor in aanmerking komen, opgenomen worden in de schuldsanering. Dat betekent echter niet zomaar een financiële bijdrage van de gemeente. De SGP pleit voor mogelijke invoering van zgn. "socialcoin" als nieuwe wijze om schulden af te lossen."

 • RijnGouwelokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, deze mensen behoren geen geld te krijgen maar hulp om hun financiële huishouding op orde te krijgen."

 • Beter Alphen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wel geholpen worden door de overheid, maar geen geld krijgen! "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Wiet Extra belangrijk

De gemeente moet proeven doen met het telen van wiet.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het huidige beleid voldoet niet meer en Alphen wil meedoen met de proef onder toezicht en voorwaarden van het Rijk. Het CDA wil daarnaast optimale preventie tegen drugsgebruik."

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nieuw Elan heeft eind 2017 een motie ondersteund om Alphen aan den Rijn voor te dragen bij het nieuwe kabinet als gemeente waar een proef met gereguleerde wietteelt plaats kan vinden."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Binnen de regels van de Rijksoverheid zijn wij bereid om hier proeven mee te doen. Dat kan helpen om de criminaliteit hier omheen te verminderen. De VVD maakt zich vooral zorgen over illegale kwekerijen in woonwijken. Dat levert brandgevaarlijke situaties op en criminele overlast. Wij willen dat er strenger en effectiever tegen opgetreden wordt."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is van belang om te zorgen voor een goed gecontroleerde wietteelt en liefst ook voor goede controle op de verkoop en kwaliteit van het product. Een proef om te bezien of die hieraan bijdraagt en aan het verminderen van overlast en criminaliteit is een goede zaak. Belangrijker is om goede voorlichting te geven over de risico’s van het gebruik. Als het gaat om medicinale wiet, dan is overheidsgereguleerde teelt wenselijk."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De huidige gedoogconstructie, waarbij verkoop wordt gedoogd en toevoer illegaal is, werkt criminaliteit in de hand. Het bestrijden van deze criminaliteit kost veel politie-inzet en is niet effectief. Door als gemeente mee te doen met proeven met het telen van wiet draagt de gemeente bij aan het zoeken naar een beter alternatief voor de huidige gedoogconstructie."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door het legaliseren van wiet kunnen we de kwaliteit controleren, wat de gezondheid van onze inwoners ten goede komt. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de criminaliteit in te perken door criminele organisaties deze inkomstenbron uit handen te nemen. De gemeente kan er tevens voor kiezen om belasting te heffen over de wietoogst."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door onze gemeente en is geen voorstander van het experimenteren hiermee in onze gemeente. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zo voorkomen we criminaliteit en kan de kwaliteit beter worden gecontroleerd. Er moet wel goede voorlichting zijn over de risico's van het gebruik van cannabis voor de gezondheid."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Drugsgebruik ondergraaft de gezondheid en kan het leven (vooral ook van jongeren) ontwrichten. Op grond hiervan zijn we dan ook geen voorstander van het telen van wiet of het doen van proeven hiermee voor verkoop in coffeeshops. Voor de SGP geldt: "Een wethouder is geen wiethouder". "

 • RijnGouwelokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, dit om gevaarlijke situaties in woonwijken te voorkomen en meer controle te kunnen uitoefenen op de kwaliteit van wiet. "

 • Beter Alphen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wel deskundigen aanstellen! De inkoop kan zo gelegaliseerd worden, dus kan over de verkoop belasting betaald worden, net als bij alcoholhoudende drank."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Bus-vrij Extra belangrijk

Het centrum van Alphen Stad moet bus-vrij worden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt dat de stadsbus door het centrum moet blijven rijden, bereikbaarheid is belangrijk"

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het leidt tot minder gevaarlijke situaties en vergroot het plezier om in het centrum te verblijven."

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De bussen in het centrum zorgen voor een onveilig gevoel bij veel fietsers en voetgangers. Maar als we de bussen zouden weren, dan zijn er ook veel mensen die het stadshart minder makkelijk kunnen bereiken. Wij willen onderzoeken hoe we beide kunnen bereiken: een stadshart waar iedereen zich veilig voelt en waar iedereen goed kan komen."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het centrum moet goed bereikbaar zijn voor iedereen, degelijk openbaar vervoer is daarvoor onmisbaar. De buslijn door het centrum heeft voor mensen zonder auto een toegevoegde waarde om de winkels te bereiken."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veel fietsers en voetgangers voelen zich nu onveilig in het centrum door de bussen die door het centrum rijden. De bussen kunnen prima omrijden over de Julianabrug zonder dat de bestaande haltes veranderen. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SP is van mening dat iedereen naar het centrum moet kunnen komen om te winkelen of boodschappen te doen. Vooral ouderen en mensen die slecht ter been zijn maken hier gebruik van, daarom is het noodzaak dat de haltes in het centrum blijven bestaan. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt verkeersveiligheid erg belangrijk. Het moet echter mogelijk blijven om het centrum van Alphen te bereiken via het OV. Daarom moeten aan beide zijden van de Rijn de bussen stoppen op loopafstand van de winkels en de markt. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks stimuleert het gebruik van openbaar vervoer, met het oog op een gezonde toekomst. Ook willen wij dat het centrum voor iedereen goed bereikbaar is. "

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "In het centrum van Alphen Stad blijkt de bus een enorme sta-in-de-weg. Aan de rand van het centrum zijn goede busstations op loopafstand. Het gaat om een beperkt aantal bussen die dwars door het centrum gaan. Een scheiding van voetgangers, fietsers of bussen ontbreekt. De SGP ziet hier echt een groot probleem en pleit voor een herinrichting."

 • RijnGouwelokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wel staat RijnGouweLokaal voor verbod voor grote bussen over de Alphense brug."

 • Beter Alphen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, de bus kan wel kleiner. De grote bussen zijn overdreven."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Hondenbelasting Extra belangrijk

De hondenbelasting moet worden afgeschaft.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Nu wordt de hondenbelasting toegevoegd aan de algemene middelen. Het CDA vindt dat de hondenbezitter wel hondenbelasting moet betalen, maar dat het geld ook daadwerkelijk moet worden ingezet voor het hondenbeleid."

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "Tenzij de gemeentelijke opbrengsten in overleg met hondenbezitters aantoonbaar beter worden geïnvesteerd in het voordeel van de hondenbezitter."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is raar om het ene huisdier wel te belasten en het andere niet, terwijl de gemeente nauwelijks extra kosten maakt. Daarom wil de VVD deze willekeurige huisdierenbelasting afschaffen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De hondenbelasting is een belasting uit het verleden, toen honden nog ingezet werden om werk te verrichten. Dit is niet meer van deze tijd, daarom moet de hondenbelasting worden afgeschaft."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het bestaan van hondenbelasting stuit op veel onbegrip. De opbrengsten van de hondenbelasting worden helemaal niet aangewend voor (de voorzieningen voor) honden. Bovendien draagt het houden van huisdieren bij aan het welzijn van mensen en een hond stimuleert mensen te bewegen, naar buiten te gaan en sociale contacten aan te gaan. Daarom wil D66 de hondenbelasting afschaffen."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op dit moment wordt de hondenbelasting gebruikt om de algemene middelen te spekken. Het geld wordt dus niet ingezet waar het voor bedoeld is. Het is eerlijker om iedereen mee te laten betalen aan de algemene middelen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat dit zo snel mogelijk moet worden geregeld."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn veel specifieke voorzieningen voor honden in onze gemeente, die veel geld kosten. Wij vinden het redelijk dat inwoners met een hond daar een vergoeding voor betalen. Dat betekent wel dat die voorzieningen goed moeten zijn en hondenbezitters de ruimte moeten krijgen."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Van die belasting worden hondenuitlaatgebieden in stand gehouden en zorgt de gemeente ook voor andere faciliteiten waar de hondenbezitter gebruik van maakt."

 • RijnGouwelokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "RijnGouweLokaal vindt dat deze belasting daadwerkelijk moet worden ingezet om een hondenbeleid te realiseren. Indien er meer middelen binnenkomen dan nodig, dan dient de belasting verlaagd te worden."

 • Beter Alphen: Eens
  Toelichting van de partij

  "ABSOLUUT. Daar strijdt Beter Alphen al jaren voor. Het komt niet ten goede aan de dieren, het geld wordt gebruikt als sluitpost op de begroting en dat is niet de bedoeling."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Castellum Extra belangrijk

Castellum is hét podium van de stad en daar moet de gemeente meer geld in steken.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alphen aan den Rijn vervult een centrumrol op het gebied van cultuur en ook vele mensen in onze gemeente vinden het theater belangrijk, vandaar dat het CDA vindt dat we voor Castellum extra geld mogen besteden."

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "Castellum vervult een essentiële rol in wat Nieuw Elan de lol van de samenleving noemt en mag dus geld kosten. Nieuw Elan vindt wel dat Theater Castellum grondig moet vernieuwen. Grote producties moeten onderdeel zijn van een nieuwe programmering, maar niet leidend. Middelgrote muziekoptredens en een poppodium moeten mogelijk zijn."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We mogen trots zijn op ons mooie theater. De VVD wil dat zo houden, maar dat wil niet zeggen dat er steeds maar geld bij moet. Een theater voor een breed publiek met een zo laag mogelijke gemeentelijke bijdrage is ons uitgangspunt. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Jarenlang heeft Castellum te weinig subsidie ontvangen voor een theater van deze omvang, dit heeft geleid tot achterstallig onderhoud. Om dit te verbeteren zal er meer geld naar Castellum moeten. Daarnaast moet er ook nagedacht worden over de toekomst en een breder aanbod van muziek en cultuur in Castellum."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Theater Castellum draagt bij aan het welzijn van mensen en aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Veel mensen beleven veel plezier aan theater Castellum. Geen theater in Nederland kan bestaan zonder subsidie. Theater Castellum presteert goed, maar krijgt al jaren te weinig geld met grote financiële problemen tot gevolg. De gemeente zal daarom moeten betalen voor het theater dat zij zelf heeft willen bouwen."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SP vindt dat Castellum weliswaar het grootste podium is, maar niet het enige podium. Wij pleiten daarom ook voor een apart poppodium naast dit theater. Tienercentrum MAX, Parktheater en andere culturele instellingen verdienen ook subsidie."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie investeert in cultuurgebouwen zoals Castellum en bekijkt dat kritisch op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid & houdbaarheid op lange termijn. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt het heel belangrijk dat onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten om samen te genieten van muziek, theater of film. Castellum moet toegankelijker en gezelliger worden voor alle inwoners van de gemeente. Ook willen wij dat in Castellum een volwaardig poppodium komt, waar ook Alphense bandjes zich kunnen laten zien. "

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP is geen voorstander van de theaterfunctie van Castellum. Wij pleiten voor een meer multifunctionele invulling van het gebouw. Wat ons betreft hoeft er niet nog meer gemeenschapsgeld in gestoken te worden wanneer alles zomaar bij het oude blijft."

 • RijnGouwelokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, RijnGouweLokaal vindt dat het theater binnen de bestaande budgetten voldoende mogelijkheden heeft om goed te kunnen functioneren."

 • Beter Alphen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Slechts INDIEN NODIG. Eerst zorgen voor inkoop aantrekkelijke producties, waar de mensen op afkomen. Goed horecabeleid en dan kijken wat werkelijk nodig is. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Vuurwerk Extra belangrijk

Iedereen die dat wil mag zelf vuurwerk afsteken op oudejaarsavond.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "In onze gemeente is de schade door vuurwerk al enkele jaren dalende, mede ook door strenge handhaving. Wel ondervinden ouderen en dieren overlast. Als CDA vinden we dat als daar aanleiding toe is, we kleine gebieden moeten kunnen aanwijzen, waar geen knal- of siervuurwerk mag worden afgestoken. "

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het huidige beleid in Alphen werkt. Het vuurwerk van officiële vuurwerkwinkels met een verkoopvergunning kan veilig worden gebruikt. Dit vuurwerk voldoet aan de wettelijke eisen. De verkoop en het gebruik van illegaal vuurwerk moeten worden bestreden. De gemeente kan het afsteken van vuurwerk in bepaalde gebieden wel ontmoedigen. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het afsteken van vuurwerk is een traditie. Dat willen wij niet veranderen. Natuurlijk moeten we wel streng blijven. Vandalisme en andere misdragingen zijn onacceptabel! Als een groep bewoners het initiatief neemt voor een vuurwerkvrije zone, dan ondersteunen we dat van harte."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is niet aan de gemeente om te verbieden dat op oudejaarsavond vuurwerk wordt afgestoken. Wel is de PvdA voorstander van vuurwerkvrije zones."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vuurwerk veroorzaakt veel leed. Bij mensen, bij dieren en het brengt veel schade toe aan het milieu. D66 vindt een centraal georganiseerde vuurwerkshow een goed alternatief dat recht doet aan de traditie, dat saamhorigheid stimuleert en dat de schade aan het milieu beperkt en de veiligheid ten goede komt. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP vindt dat het zelfbeschikkingsrecht een groot goed is. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor je eigen doen en laten. Dat geldt ook voor het afsteken van vuurwerk. Wel zijn we voor het inperken van het harde knalvuurwerk."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt het afsteken van siervuurwerk een mooie traditie. Knalvuurwerk kan onveilig zijn en overlast veroorzaken. Dat moet landelijk gereguleerd worden. Aankoop en afsteken van illegaal vuurwerk moet keihard aangepakt worden. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil dat er snel vuurwerkvrije zones komen in Alphen aan den Rijn. Ook willen wij dat knalvuurwerk wordt afgeschaft. Wij zijn vóór het organiseren van een centrale vuurwerkshow per gemeentelijke kern. Zo is oud en nieuw voor iedereen leuk en genieten we veilig van mooi vuurwerk. "

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vuurwerk blijkt levensgevaarlijk en is tevens een bron van milieuvervuiling. De gemeente dient het afsteken van vooral knalvuurwerk sterk te beperken."

 • RijnGouwelokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "Tevens kan er gekeken worden naar de door de gemeente georganiseerde vuurwerkvrije zones."

 • Beter Alphen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Ouders van minderjarigen verantwoordelijk stellen en GEEN zwaar vuurwerk, dat streng handhaven! Met elkaar in de omgeving afspraken maken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Taalcursussen Extra belangrijk

Er moet meer geld naar taalcursussen voor migranten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Migranten zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgering en dus ook voor taallessen. Er zijn al vele initiatieven op dit gebied, daar hoeft geen extra geld bij."

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "Inburgeraars moeten zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren. Overheidsregels beperken de budgetten en zijn belemmerend om zo snel mogelijk aan het werk te gaan en zo een bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden het belangrijk dat migranten meedoen in de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld door te werken of een opleiding te volgen. De taal beheersen is daarbij een voorwaarde. In onze gemeente zijn voldoende mogelijkheden om gratis taallessen te volgen. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA vindt dat er voldoende geld beschikbaar moet zijn voor taalcursussen aan migranten. Wel pleit de PvdA voor prestatieafspraken per deelnemer. Deze extra investering levert een grotere kans op werk en een beter leven in onze samenleving. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het beheersen van de Nederlandse taal is een voorwaarde om goed mee kunnen doen in de samenleving. Taalbeheersing stelt mensen in staat een baan te vinden en sociale contacten te onderhouden. Mensen krijgen onvoldoende ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal en beheersen daarom de taal vaak niet voldoende. Meer taalcursussen zijn in het voordeel van de migrant, van de gemeente en van de hele samenleving."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP vindt dat taal een essentieel onderdeel is van de inburgering. Het faciliteren van taalcursussen is daarom belangrijk, ook voor onze gemeente."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt werk de beste zorg voor mensen. Bij het zoeken naar een baan is het beheersen van de Nederlandse taal heel erg belangrijk. Investeren in taalcursussen is noodzakelijk om op eigen benen te kunnen gaan staan. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Migranten moeten mee kunnen doen in de samenleving. Door de taal te leren vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt, waardoor zij niet snel afhankelijk worden van een uitkering."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat migranten de Nederlandse taal goed en snel machtig zijn. Dit dient een maatschappelijk belang en daarom is een bijdrage van de gemeente op zijn plaats."

 • RijnGouwelokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Naar onze mening een eigen verantwoordelijkheid voor migranten."

 • Beter Alphen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "ABSOLUUT NIET. ZE KOSTEN AL GENOEG. Wie niet binnen 2 jaar behoorlijk Nederlands spreekt, moet terug naar waar ze vandaan komen! De studie van onze kinderen, of zelfstudie, moeten wij ook zelf betalen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Oude Rijn Extra belangrijk

Langs de Oude Rijn tussen Alphen en Leiden mogen geen woningen komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA ziet mooie kansen om op verschillende locaties woningbouw mogelijk te maken; b.v. Westvaartpark, Avery Dennison"

 • Nieuw Elan: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bebouwing moet wel zoveel mogelijk aansluiten op bestaande voorzieningen en infrastructuur. Lintbebouwing moet voorkomen worden. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De behoefte aan nieuwe woningen is groot. Langs de Oude Rijn zijn een paar hele mooie locaties voor woningbouw zoals Westvaartpark, Groenendijk en in Koudekerk. Deze plekken zijn goed bereikbaar, liggen buiten mooie natuurgebieden en/of op oude bedrijfslocaties."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In de Oude-Rijnzone kan gebouwd worden, mits landschappelijk goed ingepast. Om daarmee de vitaliteit en leefbaarheid van Hazerswoude, Koudekerk en Groenendijk te versterken."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat eerst alle mogelijkheden tot binnenstedelijk bouwen moeten worden benut voordat we kunnen overwegen om buiten de stadsgrenzen te gaan bouwen. Als dit onontkoombaar is, dan bouwen we liever langs de Oude Rijn tussen Alphen en Leiden, waar al relatief veel bebouwing is en waar de infrastructuur al beschikbaar is. Op deze manier kunnen we de echt groene polders ontzien en het Groene Hart zo goed mogelijk beschermen."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SP vindt dat de dorpen tussen Alphen en Leiden ruimte bieden om binnen de grenzen te bouwen. Bijvoorbeeld In Groenendijk op de plaats van de Avery Dennison fabriek."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil bouwen in de dorpen voor jongeren en (jonge) gezinnen om het voorzieningenniveau (school, winkels, sport en verenigingen) op peil te houden. Wij zijn zuinig op de doorkijkjes in het polderlandschap. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In de gebieden die in het verleden zijn aangewezen als ‘bouwlocatie Oude-Rijnzone’ mag worden gebouwd."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Betreft hier eerdere afspraken in de Oude-Rijnzone waar de gemeente vol op inzet en waar mogelijkheden zijn voor woningbouw in Alphen, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn. Woningbouw binnen de contouren moet daar kunnen."

 • RijnGouwelokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Met name in Koudekerk aan den Rijn is woningbouw gewenst. Lintbebouwing is volgens de dorpsvisie van Koudekerk aan den Rijn een oplossing om voorzieningen in stand te houden."

 • Beter Alphen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Niet volbouwen, de RIJN moet zichtbaar blijven. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Dorpsraden Extra belangrijk

Dorpsraden mogen zelf bepalen hoe ze het geld voor hun dorp besteden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het CDA gaat uit van afspraken die met de dorpsraden en wijkcomités zijn gemaakt. Voor nu is dat zonder budget, maar wellicht dat het in de toekomst anders kan. "

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dorpsraden en overleggen zijn ‘de ogen en oren’ van de inwoners en daarmee de schakel tussen gemeente en inwoners. Nieuw Elan wil jaarlijks subsidies verlenen voor dorpsplannen van dorpsraden en -overleggen. Dorpsraden dienen wel, zo mogelijk op democratisch wijze, de gemeenschap te representeren."

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De dorpsraden helpen de gemeente met het helder krijgen van wat er speelt in het dorp. Dat vindt de VVD heel waardevol. De dorpsraden krijgen een budget om hun activiteiten te organiseren. Hoe ze dat besteden is aan hen, zolang ze kunnen verantwoorden dat het goed is besteed. De gemeente blijft zelf bepalen waar ze de andere budgetten aan uitgeeft. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bewoners moeten in grote mate kunnen meebepalen hoe woon- en leefomgeving worden ingevuld en worden onderhouden. Binnen bepaalde grenzen kunnen op wijk- of dorpsniveau zelf keuzes worden gemaakt. Daarmee bevorder je ook dat bewoners zich eigenaar voelen van hun omgeving en daar verantwoord en duurzaam mee omgaan."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen willen graag invloed op hun directe leefomgeving: op de inrichting van hun eigen wijk, op aan te planten groen of de aanleg van een speeltuin. Door dorpsraden meer bevoegdheden te geven zullen mensen zich meer betrokken voelen bij de eigen wijk of buurt. Wel is het belangrijk om vooraf duidelijke spelregels af te spreken om teleurstellingen te voorkomen."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dorpsraden zijn een belangrijke informatiebron, maar het verdelen van geldelijke middelen is een taak van de gemeente."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt het belangrijk dat bewoners betrokken zijn bij hun eigen woonomgeving. De ChristenUnie wil wijken en dorpen eigen verantwoordelijkheid geven. De kracht van de gemeenschap is daarbij het uitgangspunt, niet het geld. De ChristenUnie wil de inzet van de wijkteams en gebiedsadviseurs verder versterken. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is goed als dorpsraden de ruimte krijgen om bijvoorbeeld evenementen of voorzieningen te betalen. Dorpsraden moeten wel voldoende draagvlak hebben bij de inwoners."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij waarderen het dat er mensen in de kernen zijn die mee willen denken met de gemeente. Hun advies moet op waarde geschat worden. Het risico daarbij is wel dat niet alle bewoners zich door deze dorpsraad vertegenwoordigd voelen. Daarom is het goed dat een dorpsraad meedenkt maar wel beseft dat de besluitvorming bij de gemeenteraad blijft."

 • RijnGouwelokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "De beslissingen worden gemaakt in de gemeenteraad. De uitvoering door dorpsraden met verantwoording achteraf."

 • Beter Alphen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zij weten beter dan wie ook welke projecten belangrijk zijn voor hun kern."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Zwembad Extra belangrijk

In Boskoop moet een zwembad komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Deze wens is vaak geuit door de inwoners van Boskoop en een haalbaarheidsstudie moet uitwijzen of het mogelijk is."

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het zou goed zijn een haalbaarheidsonderzoek hiernaar te doen. "

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn zeker bereid te onderzoeken of een zwembad in Boskoop haalbaar is, mits de gemeenschap bereid is zelf de exploitatie op zich te nemen. Wij hebben in de gemeente een paar prachtige voorbeelden van hoe dat zou kunnen: de door vrijwilligers gerunde zwembaden in Koudekerk en Hazerswoude-Dorp."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA vindt dat alle kernen goede sportvoorzieningen moeten hebben. Alleen blijkt dat een zwembad in een kern als Boskoop veel kosten met zich meebrengt. Deze hoge kosten hebben vervolgens effect op de andere sportvoorzieningen en dat is onwenselijk."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In de directe omgeving van Boskoop zijn voldoende zwembaden om aan de vraag te voldoen."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP vindt dat de kernen recht hebben op goede voorzieningen. Een zwembad in Boskoop is hier een goede aanvulling op."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Alphen aan den Rijn heeft vier zwembaden. Dat zijn genoeg vierkante meters zwemwater voor lessen, sport en recreëren. De ChristenUnie vindt dat de professioneel en vrijwillig gerunde zwembaden zo optimaal mogelijk moeten worden benut. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn het hiermee eens, maar alleen als er genoeg financiële middelen en vrijwilligers voor de exploitatie zijn. "

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om de leefbaarheid van de kern Boskoop te stimuleren, is een zwembad meer dan welkom. Vooraf moet wat ons betreft wel een onderzoek plaatsvinden naar de haalbaarheid."

 • RijnGouwelokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "Net als de andere kernen van de gemeente heeft ook Boskoop recht op een eigen zwembad. "

 • Beter Alphen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zeker, is heel belangrijk. Boskopers zijn ook bereid dit met vrijwilligers te gaan runnen. Gewoon DOEN."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Sekswerkers Extra belangrijk

De gemeente moet investeren in hulpprogramma’s voor sekswerkers die willen stoppen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is van menig dat eenieder die wil omscholen de kans moet krijgen en daardoor zicht krijgt op een betere baan voor de toekomst, dus ook sekswerkers."

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veel sekswerkers zijn door omstandigheden gedwongen in de prostitutie geraakt. De ‘Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees’ van het Rijk biedt een uitweg, maar loopt medio 2018 af. De stichting Shop in Den Haag verzorgt hulpverlening van (ex-)sekswerkers ook uit Alphen aan den Rijn en omliggende gemeenten. De gemeente moet in overleg met buurgemeenten eventueel zelf bijdragen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij ervaren dit niet als een probleem binnen onze gemeente. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet hulp bieden voor sekswerkers die uit het vak willen stappen. Vaak zijn ze hier niet vrijwillig terecht gekomen, maar zijn ze slachtoffer van moderne mensenhandel. Het is belangrijk dat de gemeente de prostituees helpt bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan buiten de branche."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het stoppen als sekswerker en een nieuw bestaan opbouwen, inclusief werk en misschien ook een woning, is niet eenvoudig. Het gaat vaak om kwetsbare mensen die alleen niet in staat zijn om dat te realiseren. D66 vindt het belangrijk dat deze mensen daarbij de hulp krijgen die ze nodig hebben, ook als dit de gemeente geld kost."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als er mensen zijn die dit werk niet langer willen doen, maar die door omstandigheden geen mogelijkheid zien om hier zelfstandig mee te stoppen, dan moeten wij hun als gemeente hulp bieden."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt prostitutie niet normaal. Het is sterk verbonden met mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen. De ChristenUnie wil dat onze gemeente zorg draagt voor voldoende hulp- en uitstapprogramma's voor prostituees. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Helaas zijn er veel (jonge) mannen en vrouwen die worden gedwongen om als sekswerker te werken. Als zij met het werk willen stoppen is dat vaak moeilijk en worden ze onder druk gezet. Waar nodig moet de gemeente helpen om een eind te maken aan deze praktijken. "

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Werken als sekswerker is mensonwaardig. Veelal hebben deze mensen met geweld te maken of hebben daar in het verleden mee te maken gehad. Als ze willen stoppen, moet er hulp geboden worden. Als SGP vinden we dat de gemeente daar dan financieel aan bij moet dragen."

 • RijnGouwelokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is een vrij beroep."

 • Beter Alphen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wat een ONZIN! Gewoon een baan zoeken, of zelf sparen voor de moeilijke tijden, net als zzp'ers."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Parkeren centrum Extra belangrijk

Parkeren in het centrum van Alphen Stad moet de eerste anderhalf uur gratis zijn.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet zorgen voor een voldoende aanbod van parkeerplaatsen. Het CDA vindt dat wie er baat bij heeft dat deze plekken er zijn, betaalt, en dat zijn de autogebruiker en de winkelier, daar hoort geen belastinggeld voor gebruikt te worden! "

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "De financiering hiervan is echter niet uitsluitend een taak van de gemeente. Daarom streeft Nieuw Elan samen met de ondernemersvereniging naar een ondernemersfonds waarmee gratis parkeren mogelijk kan worden."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ons stadshart verdient veel bezoekers. De VVD wil helpen door het parkeren in het centrum de eerste anderhalf uur gratis te maken. Dat maakt het aantrekkelijker om in het centrum boodschappen te doen en dat is goed voor de economie van Alphen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gratis parkeren is goed voor de winkeliers en goed voor de consumenten. Met name voor de mensen met een smalle beurs. Bovendien wordt de ongelijkheid weggenomen tussen de winkelcentra. Bij de Baronie en de Herenhof bestaat de mogelijkheid al van gratis parkeren."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het aanleggen van parkeervoorzieningen zoals parkeergarages en parkeerplaatsen kost veel geld. D66 vindt het niet meer dan normaal dat de gebruikers van deze voorzieningen hiervoor ook zelf betalen. Daarnaast wil D66 stimuleren dat mensen met de fiets naar het centrum te komen. Het gratis maken van het parkeren van de auto is dan een heel verkeerd signaal."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Parkeren in het centrum moet volgens de SP niet alleen voorbehouden zijn aan mensen die het kunnen betalen. Bovendien is het nu zo dat andere winkelcentra, waaronder Baronie, Herenhof en de Atlas, wel gratis parkeren aanbieden."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het uitgangspunt van de ChristenUnie is een prettig verblijf in de stad. Er is een combinatie van maatregelen nodig om de beleving van de klant in het centrum te versterken. De ChristenUnie vindt een ondernemersfonds daarvoor noodzakelijk. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gratis parkeren bestaat niet. GroenLinks vindt het onterecht dat ook inwoners die geen auto hebben moeten meebetalen voor parkeervoorzieningen. Ook willen we dat juist lopen, fietsen en openbaar vervoer worden gestimuleerd in plaats van autogebruik."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voorstander van een goed voorbereide proef waar elke belanghebbende zijn financiële steentje aan bijdraagt. Pas aan de hand van zo'n proef ontstaat een duidelijker beeld."

 • RijnGouwelokaal: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "RijnGouweLokaal vindt dat de gebruikersvergunning voor bewoners in het centrum in kosten omlaag moet. Parkeren voor bezoekers dient kostendekkend te zijn. Een bijdrage door winkeliers stellen wij zeer op prijs. En buiten de rand van het centrum wel mogelijkheden creëren tot gratis parkeren."

 • Beter Alphen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Daar pleit Beter Alphen al jaren voor! "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Geld naar thuiszorg Extra belangrijk

De gemeente moet meer geld uitgeven aan thuiszorg.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het geld wat we van het Rijk ontvangen voor thuiszorg is leidend voor het budget dat we als gemeente hieraan besteden. Dit jaar is dat hoger en kunnen we ook meer besteden."

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet daar zijn waar nodig, zonder bemoeizuchtig te zijn en met minder bureaucratie. In de Wmo staat zelfredzaamheid voorop. Wie zelf (financieel) kan bijdragen, moet dat ook doen. Voor wie dit nodig heeft, moet er een vangnet zijn. Hulp en initiatieven vanuit de woonomgeving worden ondersteund om samenredzaamheid te bevorderen. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als je zorg nodig hebt, dan moet die zorg ook goed zijn! Daarom willen wij de kwaliteit van de thuiszorg verder verbeteren. Ook als dat meer geld kost."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het prijskaartje mag van de PvdA niet leidend zijn. Als er meer zorg nodig is, dan moet dat geboden kunnen worden. Dus geen budgetplafond. Goede, waardige zorg, begint met het goede gesprek met cliënt en vertegenwoordiger. "

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De gemeente is verantwoordelijk voor het leveren van goede en voldoende thuiszorg aan mensen die dat nodig hebben. Daarbij moet maatwerk worden geleverd, zodat de geleverde zorg aansluit bij de behoefte van het individu. Het geld dat daarvoor nodig is moet beschikbaar zijn. Ongeacht of dat meer, minder of net zoveel is als nu."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP vindt dat zorg een basisrecht is en daarom moet die voor iedereen die dat nodig heeft beschikbaar zijn. Vanwege grote bezuinigingen van het vorige en huidige kabinet is thuiszorg flink ingeperkt. Wij willen dit terugdraaien."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil dat er gedacht wordt vanuit de zorgvraag van de inwoner (vraaggestuurd werken). De wens van de cliënt staat centraal. Zorgvragers hebben altijd de mogelijkheid om identiteitsgebonden zorg, of andere noodzakelijke zorg, in te kopen. Het gaat om maatwerk."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Thuiszorg en wijkverpleging in Alphen aan den Rijn moeten worden versterkt. Door voldoende en kwalitatief goede thuiszorg kunnen mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. GroenLinks vindt dit belangrijk, omdat veel ouderen en mantelzorgers de overgang naar opname in een verpleeghuis te groot vinden. Goede thuiszorg zorgt er ook voor dat mantelzorgers het langer volhouden om voor iemand te zorgen. "

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Thuiszorg is onze zorg. Wij zien de gemeente als een schild voor de zwakken. Goede thuiszorgvoorzieningen zijn essentieel. Marktwerking mag hierop geen invloed hebben, De menselijke maat in de zorg staat voor ons voorop."

 • RijnGouwelokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "Niet alleen een schoon en leefbaar huis moet het uitgangspunt zijn bij zorg, maar de hulp en aandacht die men nodig heeft."

 • Beter Alphen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zeker, ze gooien zat over de balk. Thuiszorg zou wel uit “1” centraal punt geregeld moeten worden. Beter Alphen is tegen de vele zorgkantoortjes waardoor veel geld aan de kleefstof blijft hangen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Conciërge Extra belangrijk

De gemeente moet op elke school een conciërge aanstellen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De scholen beslissen zelf of ze een conciërge aanstellen, daar gaat de gemeente niet over."

 • Nieuw Elan: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onderwijs en onderwijsondersteuning is een taak van de Rijksoverheid en niet van de gemeente. De gemeente kan wel samen met het onderwijs in gesprek gaan om mensen aan het werk te helpen voor dit werk."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Scholen moeten zelf kiezen waar ze hun geld aan uit willen geven. De ene school zal kiezen voor een conciërge, de andere voor extra leerkrachten of lesmaterialen. Daar moet de gemeente zich niet in gaan mengen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een conciërge helpt direct de werkdruk te verlichten voor de leraren op school, waardoor de kwaliteit van het onderwijs kan verbeteren. Daarnaast biedt dit ook extra werkgelegenheid. De PvdA vindt dat de gemeente hierin een stimulerende rol moet spelen."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Niet alle scholen hebben de (financiële) middelen om een conciërge aan te stellen. Een conciërge op school draagt bij aan de veiligheid op school en de conciërge kan ondersteunde werkzaamheden verrichten zodat docenten meer tijd over houden voor het geven van onderwijs en aandacht voor de kinderen."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP is van mening dat conciërges bij kunnen dragen aan de vorming van onze kinderen. Daarnaast zijn zij ook ondersteuning voor het personeel en het bevordert de hygiëne op scholen. Bovendien is het goed voor de werkgelegenheid."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een school gaat over het eigen personeelsbeleid. De gemeente gaat daar niet over. De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen. De ChristenUnie vindt dat een conciërge op een school daar eventueel wel een goed voorbeeld van is. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "‘Moeten’ is te sterk gezegd, maar we streven ernaar dat op elke school een conciërge aanwezig is. De gemeente moet dit mogelijk maken. "

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt het geen taak van de gemeente om een conciërge aan te stellen. De scholen krijgen een budget van de rijksoverheid om de schooltaken te kunnen financieren. Daar horen ook de taken van de conciërge bij. "

 • RijnGouwelokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit om de werkdruk van leraren te verlagen en om de veiligheid in en om de school te bevorderen."

 • Beter Alphen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat is heel goed. Geeft rust voor de leraren en een conciërge was vroeger het eerste aanspreekpunt voor leerlingen. Hij was op de hoogte van wat zich afspeelde op diverse vlakken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Eén plek voor kinderen Extra belangrijk

Kinderen moeten van geboorte tot middelbare school op één plek terecht kunnen voor onderwijs, opvang en buitenschoolse activiteiten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is voorstander van de Brede School, waarbij deze voorzieningen onder één dak zitten. Echter niet overal in onze gemeente is dit mogelijk. Daarnaast is het nu ook mogelijk om naar interesse van het kind te kiezen voor een ander soort naschoolse opvang, zoals de buitenschoolse opvang op de sportvelden of bij de kinderboerderij."

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nieuw Elan is voorstander van Integrale Kindcentra voor kinderen van 0 tot 17 jaar, waarbij kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen en buitenschoolse opvang, sport en cultuur geïntegreerd gaan samenwerken. Nieuw Elan is voorstander van een doorlopende lijn in de ontwikkeling van kinderen, voor een optimale begeleiding van ieder kind. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD staat voor goede scholen en opvangvoorzieningen. Maar die hoeven niet allemaal onder een dak te zitten. Als er een nieuwe school gebouwd wordt dan moeten we natuurlijk altijd kijken of zo'n brede school wat toevoegt, maar we gaan niet alle bestaande scholen ombouwen. Onbetaalbaar en onnodig."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is voor kinderen heel belangrijk om op een voor hen vertrouwde plek, veilig en met leeftijdgenootjes op te kunnen groeien. Voor elke fase in een passende omgeving. Bovendien is het belangrijk dat zij ook kennismaken met bijvoorbeeld sport, spel en muziek. Daarom kan een deel van onderwijs en (naschoolse) opvang ook prima op andere plekken plaatsvinden."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kinderen zijn gebaat bij continuïteit. Het op een plek concentreren van deze voorzieningen zorgt ervoor dat deze op elkaar kunnen worden afgestemd. Het vergemakkelijkt samenwerking, maar ook dat relevante informatie over kinderen met elkaar kan worden gedeeld en dat de benadering van een kind kan worden afgestemd op de behoefte van een kind op dat moment. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SP is van mening dat het voor de ontwikkeling van een kind goed is als zij zich ontwikkelt binnen verschillende omgevingen. Het wisselen van scholen of op een andere plek worden opgevangen dan waar je naar school gaat is juist goed voor de sociale ontwikkeling van het kind."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is voorstander van het samenvoegen van onderwijsinstelling en kinderopvang, omdat dat betere kansen biedt voor het kind. Wij investeren in de toekomst van kinderen. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is een voorstander van een school waarin naast onderwijs ook opvang en buitenschoolse activiteiten of zorg plaatsvinden. Als er behoefte aan is kan de gemeente helpen om de voorzieningen in één gebouw te bundelen, maar de bundeling is geen verplichting. Ouders moeten de keuzevrijheid hebben om de opvang, zorg en buitenschoolse activiteiten ook ergens anders af te kunnen nemen. "

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Over de invulling van het onderwijs gaat de gemeente niet. Dat is een taak van de schoolbesturen zelf, niet van de gemeente. Wij zijn voorstander van zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis op dit terrein."

 • RijnGouwelokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Kinderen hebben zorg op maat nodig. Kinderen moeten zich ontwikkelen naar hun eigen niveau."

 • Beter Alphen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Kinderen komen in eerste instantie voor verantwoording van de ouders. Tegenwoordig kan iedereen inschatten hoeveel tijd en geld hij of zij daarvoor wil uitgeven. Bij noodzaak pas gebruik maken van opvang. Niet net op de wereld en meteen doorschuiven naar de opvang! "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Amateurkunst Extra belangrijk

Er moet meer geld naar amateurkunst, zoals toneelverenigingen en zangkoren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Juist dit soort organisaties hebben een sociale en maatschappelijke rol in de kernen en wijken; ze werken verbindend en bieden grote ontspanning en dat is goed voor de mens. Daarom willen we het totale subsidiebudget graag verhogen."

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "Organisaties die activiteiten met een maatschappelijk effect in de gemeente organiseren, kunnen een subsidie aanvragen tot 100.000 euro. Als dit onvoldoende blijkt, dan moet dat worden aangepast. Nieuw Elan maakt daarbij geen onderscheid tussen sport, kunst of cultuur."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Wij vinden dan ook dat ieder kind cultuureducatie moet krijgen op de basisschool. Daar investeert de VVD graag in. De verenigingen laten al heel lang zien dat ze zichzelf financieel prima kunnen redden. Daar hoeft de gemeente niet extra geld voor op tafel te leggen. Als een incidentele investering nodig is en de vereniging kan dat zelf niet dragen, kan een bijdrage aangevraagd worden bij de gemeente. "

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Amateurkunsten zoals toneelverenigingen en zangkoren zijn zeer belangrijk in een gemeenschap, net zoals sportclubs. De PvdA vindt dat meedoen voor iedereen belangrijk is. Daarom zijn wij voor een kortingspas die dit voor iedereen bereikbaar maakt."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat verenigingen zichzelf moeten kunnen onderhouden. Daarbij maken we geen onderscheid tussen sportclubs die zich ook zelf moeten redden of toneelverenigingen. Uitzondering is wanneer een vereniging een activiteit, bijvoorbeeld een optreden, zou organiseren voor de hele gemeenschap. Dan kan een incidentele subsidie gegeven worden om dit mogelijk te maken. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP is voorstander van een gevarieerd aanbod op het gebied van cultuur."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie zet in op samenwerking tussen inwoners om gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Uitgangspunt is de samenwerking, de subsidie is geen doel op zichzelf."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Cultuur brengt mensen bij elkaar en voorkomt eenzaamheid. Daar moet voldoende geld voor beschikbaar zijn."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Amateurkunst, zoals toneelverenigingen en zangkoren, moeten vooral betaald worden door de deelnemers zelf. Subsidie vanuit de gemeente dient alleen gezien te worden als mogelijk steuntje in de rug."

 • RijnGouwelokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, deze organisaties geven juist kleur aan onze lokale samenleving en zijn het cement voor de sociale samenhang."

 • Beter Alphen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Alleen als het iets toevoegt aan het geluk van alle inwoners. Maar eerst proberen zelf in onderhoud te voorzien. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. OZB Extra belangrijk

De belasting die eigenaren van huizen en bedrijfspanden betalen (OZB) moet flink omlaag.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "OZB wordt gebruikt voor de uitvoering van gemeentelijke taken, minder belastinggeld betekent een keuze maken bepaalde taken niet meer te doen. Terwijl er juist vraag is naar meer, niet wenselijk dus!"

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nieuw Elan is voorstander van verlaging van de gemeentelijke lasten."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat u zoveel mogelijk zelf moet kunnen beslissen waar u uw geld aan uitgeeft. Dat betekent dat wij zo min mogelijk belasting willen innen en de overheid klein willen houden."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Belastingverlaging klinkt altijd goed, maar de keerzijde is dat maatschappelijke voorzieningen daardoor in de knel komen. Er moet ook onder andere voldoende geld zijn voor zorg, veiligheid en leefbare wijken."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De OZB is een belangrijke inkomstenbron van de gemeente, waaruit zaken als zorg, onderwijs en onderhoud van het openbaar gebied worden betaald. Het flink verlagen van de OZB leidt onvermijdelijk tot grote bezuinigingen. De gemeente Alphen aan den Rijn is als woongemeente ook niet duurder dan andere gemeenten. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het flink verlagen van de OZB leidt tot verhoging van andere gemeentelijke lasten of tot drastische bezuinigingen op andere voorzieningen. De ChristenUnie zet in op het niet verhogen van de gemeentelijke lasten, behalve het toepassen van inflatiecorrectie. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen een gemeente met goede voorzieningen. Goede scholen, goede zorg, goede sportvelden en ruimte voor cultuur en evenementen. Daar is geld voor nodig. "

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als SGP zijn we zeker geen voorstander van het verhogen van gemeentelijke belastingen. Het verlagen van die belastingen echter zou een onverantwoordelijke aanslag op de gemeentelijke begroting zijn. Met als direct gevolg dat de gemeentelijke taken niet meer of onvoldoende uitgevoerd kunnen worden."

 • RijnGouwelokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voorzieningen moeten wel betaald worden! Gratis bestaat niet."

 • Beter Alphen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is inderdaad veel te hoog! De GEMEENTE MOET ZELF MAAR EENS MINDER VERKWISTEND HANDELEN!"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Minder thuiszorg Extra belangrijk

Ouderen of zieken die verzorgd worden door een familielid of bekende, moeten minder thuiszorg van de gemeente krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In het indicatiegesprek wordt de zorgbehoefte bepaald en dat is leidend voor het soort thuiszorg dat de cliënt ontvangt, de zorg door familie is extra."

 • Nieuw Elan: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dankzij een mantelzorger is minder, of misschien geen thuiszorg nodig. Er zijn diverse regelingen voor mantelzorgers. De zorg kan ook tijdelijk of gedeeltelijk uitbesteed worden bijvoorbeeld voor respijtzorg. Indien nodig moet de gemeente een vangnet zijn. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij moeten met elkaar voor elkaar zorgen. Dat kunnen we niet allemaal door 'de overheid' laten doen. Dat zou onbetaalbaar zijn. Daarom vinden wij het normaal dat familie en vrienden doen wat ze kunnen. Wij willen wel de mantelzorgers ondersteunen!"

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De mantelzorgers rondom een cliënt zijn van grote waarde, maar vervangen de professionele zorg niet. Het gaat bij zorg ook om waardigheid. Mantelzorg kan nooit verder gaan dan gebruikelijke zorg in een gezin."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet zorgen dat mensen voldoende en kwalitatief goede zorg ontvangen wanneer zij ziek of oud zijn. Ondersteuning door familie of vrienden kan enorm bijdragen aan het welzijn van een zieke of oudere. Deze ondersteuning moet vooral als extra worden gezien, en mag niet leiden tot een korting op de reguliere zorg. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SP is het hier niet mee eens. Mantelzorg kan nooit professionele zorg vervangen en dient slechts ter aanvulling. Bovendien mogen wij trots zijn op alle mensen die tijd en energie steken in het verzorgen van hun familieleden, buren of vrienden."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil dat er ook voor de mantelzorger wordt gezorgd. Overbelasting moet worden voorkomen, daarom zetten wij in op respijtzorg, waardering van de mantelzorger en het proactief benaderen van mensen die mantelzorger zijn geworden. Ook hier gaat het om maatwerk voor de zorgvrager en diens mantelzorger. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het recht op thuiszorg moet niet afhangen van het feit of er wel of geen mantelzorg is. GroenLinks vindt dat de zorg die iemand nodig heeft centraal moet staan. Samen met de mantelzorger kan worden onderzocht hoe thuiszorg ondersteunend kan zijn aan de mantelzorger en de zorgvrager. "

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Minder thuiszorg als gevolg van bezuinigingen bij de gemeente is uit den boze. Mantelzorgers dragen wij een warm hart toe. Zij mogen niet uitgebuit worden als gevolg van bezuinigingen. Mantelzorgers ervaren nu al een steeds grotere werkdruk en raken overbelast. Juist zij verdienen daarom onze volle steun."

 • RijnGouwelokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hulp van familie is aanvullend en nooit in plaats van professionele hulp."

 • Beter Alphen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Oh nee! Deze mensen hebben RECHT op hulp van deskundigen. Zij mogen niet weggezet worden als derderangs burgers, door afhankelijk te moeten zijn van liefdadigheid! "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Openingstijden Extra belangrijk

Winkeliers moeten zelf hun openingstijden kunnen bepalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt dat we nu een goede balans hebben en wil dit zo laten, we respecteren de zondagrust tijdens de kerkdiensttijden en de zondagmiddag is open zijn mogelijk (hoeft niet!). Daarnaast vinden we dat we op moeten komen voor de kleine ondernemers, die nooit kunnen voldoen aan de openingstijden die grote ondernemers kunnen hanteren. "

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "Winkeliers moeten open zijn als consumenten willen winkelen. Winkelstraten waarin winkels op verschillende tijden open zijn moet wel zoveel mogelijk worden voorkomen met een gezamenlijk openingsbeleid."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Winkeliers weten heel goed op welke momenten hun klanten langs willen komen. De VVD vindt daarom ook dat winkeliers zelf moeten kunnen bepalen wanneer ze de deuren open doen. Zeker ook omdat het helpt om de concurrentie met internetwinkels aan te gaan."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Tegenwoordig hebben veel winkeliers concurrentie van online shops. Consumenten willen ook op flexibele tijden kunnen winkelen. Door de winkeliers zelf hun openingstijden te laten bepalen kunnen ze de concurrentie aan."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet niet op de stoel van de ondernemer willen gaan zitten. Ondernemers weten zelf het beste wanneer zij hun winkel willen opendoen om hun klanten te bedienen. D66 wil dat winkeliers vrij zijn om hun winkel open te doen, maar ook vrij zijn om gesloten te blijven. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Om te zorgen dat mensen die in het centrum of boven een winkelgebied wonen genoeg rust kunnen krijgen, moet er een winkelverordening zijn die toeziet op de openingstijden."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie ziet graag dat ondernemers in een winkelgebied samen afspraken maken over hun openingstijden. Daarbij is het uitgangspunt dat er geen contractueel vastgelegde zondagsopenstelling wordt afgedwongen. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is fijn als ondernemers zoveel mogelijk de vrijheid hebben hun eigen openingstijden te bepalen. Winkeliers mogen niet gedwongen worden om op bepaalde tijden open te gaan (bijvoorbeeld op zondag)."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP is geen voorstander van een 24-uurs economie waarin de mens ondergeschikt gemaakt wordt aan het maken van winst. Voor de zondag zien wij een andere invulling. Koopzondagen zijn voor ons onbespreekbaar."

 • RijnGouwelokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Enige afstemming van openingstijden moet worden nagestreefd om voldoende winkelaanbod te hebben."

 • Beter Alphen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wel een uniforme regeling, het moet geen rommeltje worden. Burgers willen graag weten waar ze aan toe zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Grote winkelketens Extra belangrijk

Bij het station Alphen aan den Rijn mogen grote winkelketens komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft een beleid van concentratie van winkels in het centrum en bestaande winkelcentra,"

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wat Nieuw Elan betreft zijn er geen ondernemingen uitgesloten. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Winkelketens weten heel goed wat goede plekken zijn om hun winkel te vestigen. De VVD vindt dat de gemeente zich daar niet te veel mee moet bemoeien. Zolang zaken als parkeren maar goed geregeld zijn!"

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het huidige centrumgebied van Alphen kent een gevarieerd aanbod van winkels. Zowel landelijke ketens, kleine zelfstandigen alsmede lokaal aanbod moet we geconcentreerd houden in het huidige centrum."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente is eigenaar van de leegstaande panden bij het station. Deze panden kosten nu veel geld en leveren niets op. Als marktpartijen interesse hebben moet de gemeente deze panden daarom verkopen of verhuren. Het is daarbij niet aan de gemeente om een oordeel te hebben over de soort invulling, dat laten we aan de markt over."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP vindt het prima als winkelketens zich vestigen in Alphen aan den Rijn. Wel moeten we ervoor waken dat het aanbod gevarieerd blijft."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil de winkels concentreren in een winkelgebied om een levensvatbare middenstand overeind te houden. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is goed als bij het station in onze gemeente diverse boodschappen kunnen worden gedaan, zoals ook het geval is bij veel andere stations. "

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt dat de ruimtes bij het station wel opgevuld mogen worden door een grote winkelketen. Deze ruimtes hebben nu al een detailhandelsbestemming. Extra winkelruimtes echter vinden wij ongewenst gezien de ontwikkelingen op de markt."

 • RijnGouwelokaal: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het huidige college heeft onvoldoende aandacht besteed aan het verhuren van de leegstaande winkelunits. "

 • Beter Alphen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wanneer te weinig zelfstandigen zich melden, mogen de winkelketens zich vestigen. Altijd beter dan leegstand."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Startende ondernemers Extra belangrijk

De gemeente moet startende ondernemers steunen, bijvoorbeeld met lage huren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente ondersteunt en informeert de startende ondernemer in samenwerking met de VOA, met name ook de zzp'ers. Daarnaast zijn er vanuit het Rijk ook allerlei fiscale voordelen voor startende ondernemers. Echter over de huren van panden gaat de gemeente niet, dat is in handen van particuliere eigenaren. "

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nieuw Elan vindt dat ondernemerschap moet worden gestimuleerd en dat het Economic Development Board Alphen daarvoor het “loket” voor startende ondernemers moet zijn. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het belang van een goed draaiende economie is gigantisch. Dat hebben we de laatste jaren gemerkt. Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, inkomen voor hun werknemers en producten en diensten die ons leven aangenamer maken. (Startende) bedrijven zijn van groot belang voor een gezonde economie en de VVD wil die daarom ook graag ondersteunen. Wij willen het bedrijfsleven verder ondersteunen met onder andere lagere belastingen, minder regels en snellere procedures."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA vindt dat dit in beginsel geen taak is voor de gemeente. Dit neemt niet weg dat we wel kunnen onderzoeken of dit mogelijk een oplossing is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg te helpen naar een zelfstandig bestaan."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers zorgen voor levendigheid, werkgelegenheid en innovatie. Ondernemers zijn daarom goed voor de gemeente. Het succesvol maken van een onderneming is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf. Tegelijkertijd is het succesvol maken van een startende onderneming lang niet altijd eenvoudig. Vanwege het belang van ondernemers vindt D66 het belangrijk dat de gemeente startende ondernemers steunt."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het beginnen van een eigen zaak is geen reden om minder huur te betalen. Iemand die in loondienst is krijgt ook geen lagere huur. Het is wel zaak dat we erop toezien dat de huren van winkelpanden niet te hard stijgen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat startende ondernemers en zzp'ers door de gemeente moeten worden begeleid en praktisch ondersteund. Wij zijn voorstander van een gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Startende ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en zijn vaak innovatief. Vooral ondernemers die zorgen voor duurzaamheid of kwetsbare inwoners aan het werk helpen moeten worden gesteund."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wat ons betreft verdienen startende ondernemers een steun in de rug en hebben ze soms even een zetje nodig. De gemeente mag daarbij helpen en een aanjaagfunctie hebben."

 • RijnGouwelokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het bevordert het ondernemingsklimaat binnen onze gemeente."

 • Beter Alphen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zeker de eerste 5 jaar! Daarna betaalbare huren blijven vragen. Niet te hoog! "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Bijstand Extra belangrijk

De gemeente moet mensen in de bijstand verplichten iets terug te doen voor de maatschappij.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is voorstander van wederkerigheid, ook in het belang van deze mensen zelf en het is ook verplicht vanuit de Participatiewet."

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nieuw Elan vindt dat inwoners die geen reguliere baan hebben, zich moeten inzetten voor de maatschappij. Dat is goed voor de sociale participatie en is in de participatiewet ook zo geregeld. Waar mogelijk moet deze inzet gericht zijn op het vinden van een passende betaalde baan. Als dit niet mogelijk is, dan is sociale participatie het uitgangspunt."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "We leggen samen via de belastingen geld op tafel om mensen in de bijstand te helpen. Dan mogen we ook iets terugverwachten: dat mensen zo snel mogelijk weer aan een baan proberen te komen. Als dat niet lukt is het goed om via vrijwilligerswerk e.d. iets terug te doen. Dat helpt bovendien ook weer bij het vinden van werk."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Niemand zit voor zijn lol in de bijstand. Iedereen in Nederland heeft recht om naar vermogen volwaardig mee te doen in de samenleving. Wie even niet kan zorgen voor eigen inkomsten, moet kunnen vertrouwen op een goed sociaal vangnet. De PvdA vindt het belangrijk dat UWV en gemeenten maatwerk bieden op basis van iemands persoonlijke situatie."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De bijstand wordt betaald vanuit gemeenschapsgeld en is bedoeld als laatste vangnet. Het is dan ook vanzelfsprekend dat mensen die bijstand ontvangen iets terugdoen voor de maatschappij. Daarbij moet er wel aandacht zijn voor de persoonlijke situatie van mensen. Bij voorkeur is dat wat mensen terugdoen zinnig voor zowel ontvanger als maatschappij. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen die in de bijstand zitten moeten niet verder worden afgestraft. We moeten ze juist helpen naar betaald werk. Daarbij is een uitkering een recht en niet een plicht."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als onze gemeente helpt, dan mag een tegenprestatie worden verwacht. De ChristenUnie zegt: iedereen telt mee en doet mee. Wij vinden het belangrijk dat mensen hun eigen kennis en talenten daarbij inzetten. Eigen initiatief moet worden beloond. Mantelzorg wordt door de ChristenUnie ook gezien als een vorm van tegenprestatie. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Verplichtingen in de bijstand zorgen voor veel stress. In de praktijk blijkt dat burgers daardoor juist minder kunnen doen, in plaats van meer. GroenLinks is er daarom voor dat inwoners worden gestimuleerd om mee te doen en geholpen worden een baan te vinden. De harde hand helpt daarbij niet."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen in de bijstand krijgen geld van de gemeente en dat is hun goed recht. Als SGP zijn wij voorstander van steun aan de zwakkeren in de samenleving. Daar mag echter gerust iets tegenover staan. De gemeente mag verplichten hier werkzaamheden voor te verrichten. Dit werk moet van zodanige aard zijn dat het niet ten koste gaat van bestaande banen."

 • RijnGouwelokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Verplicht moet hier vervangen worden door vrijwillig vragen. Dit stimuleert het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van mensen in de bijstand."

 • Beter Alphen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Degene die niet willen werken, zullen zich ook dan niet inzetten. Anderen zullen hun best blijven doen om werk te vinden. Beter Alphen is TEGEN slavenarbeid en dat wordt het met een opgelegde verplichting."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Schoolzwemmen Extra belangrijk

Het schoolzwemmen moet weer worden ingevoerd.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt het heel belangrijk dat elke kind leert zwemmen, dat is onderdeel van de opvoeding en voor gezinnen die dat niet kunnen betalen, zijn er aanvullende fondsen, zoals bijvoorbeeld het Jeugdsportfonds. Er zijn echter wel scholen in Alphen die met het zwembad afspraken gemaakt hebben om de gymles in het zwembad te geven, daar gaan we als gemeente niet tussen zitten."

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nieuw Elan wil zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs stimuleren om een geïntegreerd sport- én cultuurprogramma op te zetten samen met lokale organisaties en bedrijven. Schoolzwemmen in de vorm van ‘natte gymlessen’ moet voor alle scholen mogelijk worden gemaakt. De gemeente speelt hierbij een initiërende rol."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Leren zwemmen is belangrijk in ons waterrijke land, maar moet de gemeente dat afdwingen? De VVD vindt van niet. Ouders kunnen dat prima zelf regelen en de verschillende zwemverenigingen en zwemscholen laten zien dat ze dat ook heel goed kunnen organiseren. Voor ouders die de zwemles niet kunnen betalen is er financiële ondersteuning."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "In een waterland als Nederland is het zeer belangrijk dat ieder kind leert zwemmen. Zwemles hoort daarom ook onderdeel te zijn van het basisonderwijs zodat ieder kind de kans krijgt om de basisvaardigheden van het zwemmen te leren."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De zwemvaardigheid van kinderen is de verantwoordelijkheid van de ouders. Wanneer ouders niet in staat zijn om de kosten van zwemonderwijs te betalen dan kan de gemeente hierin ondersteunen. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP vindt dat in een waterrijke gemeente iedere inwoner in staat moet zijn om te zwemmen. Kinderen die dit niet kunnen lopen onnodige risico's door bezuinigingen van dit kabinet. Daarom ligt er voor deze gemeente een taak om dit lokaal op te lossen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat elk kind in Alphen aan den Rijn aan het einde van de basisschoolleeftijd zo goed moet kunnen zwemmen dat het veilig in en om het water kan verblijven. Onderwijs en zwembaden regelen dit samen, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de ouders/verzorgers. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Sinds het schoolzwemmen niet meer verplicht is, zijn er steeds meer kinderen die niet of nauwelijks kunnen zwemmen. Volgens de Nederlandse reddingsbrigade stijgt het aantal zwemdoden daardoor al jaren. "

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Goed kunnen zwemmen is belangrijk in onze waterrijke gemeente. Dit bevordert de zelfredzaamheid van kinderen. Wat de SGP betreft mag de gemeente daar een bijdrage aan leveren."

 • RijnGouwelokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op alle scholen willen we zwem- en sportles voor kinderen, ongeacht geloof of cultuur. Elk kind moet de basisschool verlaten met een zwemdiploma en goede motorische vaardigheden."

 • Beter Alphen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dat is belangrijk in deze waterrijke omgeving. Betalen naar inkomen of op school als natte gymles invoeren."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Energiecoöperatie Extra belangrijk

De gemeente moet een lokale energiecoöperatie oprichten voor duurzame energie.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA ziet dat niet als een gemeentelijke taak, er zijn al veel particuliere initiatieven."

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nieuw Elan wil het opzetten van ‘eigen’ energiecoöperaties stimuleren. De gemeente kan dat zelf ook doen en/of particuliere initiatieven ondersteunen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Energiecoöperaties zijn fantastische initiatieven van actieve bewoners en dat moet zo blijven. De gemeente moet dit niet willen overnemen, maar met raad en daad ondersteunen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Duurzame energie is een opdracht aan ons allemaal. Nederland is een van de ondertekenaars van het verdrag van Parijs en de PvdA is daar trots op. Door binnen de gemeente een eigen energiecoöperatie op te richten, vooral gericht op de productie van lokale energie (biogas en elektriciteit), zullen de kosten omlaag kunnen en wordt Alphen minder afhankelijk van de grote energieproducenten."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente is geen energiebedrijf. Er zijn anderen die dat veel beter en efficiënter kunnen. Wel vindt D66 dat de energietransitie, het overgaan op duurzame energiebronnen, een van de grootste opgaven is van de komende jaren. De gemeente heeft daarin een belangrijke rol als aanjager, faciliteerder en stimulator. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP vindt dat een lokale energiecoöperatie kan leiden tot grotere democratie op energiegebied. Hierdoor kunnen we zicht houden op de energierekening van onze inwoners en kunnen we lokaal de energietransitie van fossiel naar duurzame energie bevorderen."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie stimuleert particuliere initiatieven (zoals energiecoöperaties) op het gebied van de klimaatopgave. Coöperaties van inwoners en/of bedrijven rondom duurzaamheid/milieu worden aangemoedigd. Kortom: we zijn voor energie coöperaties, maar dat hoeft van de ChristenUnie niet per se via de gemeente te worden geregeld. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door energiecoöperaties kunnen inwoners profiteren van investeringen in duurzame energie. Het is wel de vraag of er nog een nieuwe coöperatie opgericht moet worden, aangezien er al een aantal energiecoöperaties in Alphen actief zijn."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als SGP vinden wij dat de gemeente het gebruik van duurzame energie waar mogelijk moet stimuleren. Het investeren in energiecorporaties willen wij aan de markt overlaten."

 • RijnGouwelokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Energievoorziening is geen taak meer van de lokale overheid."

 • Beter Alphen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Met deze onzin heeft Beter Alphen niks."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Cameratoezicht Extra belangrijk

In de hele gemeente moet meer cameratoezicht komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil dat cameratoezicht gericht wordt ingezet, daar waar extra toezicht wenselijk is, en vindt ook dat cameratoezicht altijd samengaat met handhaving door politie en boa's. "

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het cameratoezicht in het centrum van Alphen leidt tot een groter veiligheidsgevoel van de bezoekers, werkt preventief en waar nodig is het een ondersteuning voor de politie bij calamiteiten. Het aantal camera’s is echter beperkt en zou verder uitgebreid moeten worden over een groter gebied en andere plekken waar overlast zich voordoet."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in onze gemeente. En cameratoezicht kan daarbij helpen. Dus waar cameratoezicht helpt met het vergroten van onze veiligheid, wil de VVD dat toestaan."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht vergroot de veiligheid op straat en op drukke plaatsen, zoals in het centrum. Het geeft de politie meer zicht op wat er gebeurt en daardoor kan zij sneller reageren of achteraf de beelden bekijken en voor de opsporing gebruiken. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In de gemeente Alphen zijn geen problemen die aanleiding geven tot meer camera's. Cameratoezicht is een ingrijpend middel dat de privacy van mensen schaadt en dat alleen moet worden ingezet als geen enkel alternatief blijkt te werken. Bovendien, alleen het plaatsen van camera’s is geen echte oplossing omdat het bekijken van de beelden slechts beperkt gebeurt. D66 ziet liever echte oplossingen dan schijnveiligheid."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht zorgt niet per definitie voor meer veiligheid in onze gemeente. Als er plekken in onze gemeente zijn waarbij cameratoezicht het veiligheidsgevoel kan bevorderen wil de SP het overwegen, maar alleen als de beelden live kunnen worden bekeken door bevoegd personeel dan wel de politie."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht is een prima middel om de veiligheid op straat te verbeteren, waar dat nodig is. De ChristenUnie blijft pleiten voor het beperkt toepassen ervan. Bovendien moet cameratoezicht in lijn zijn met goede (privacy) wetgeving. De politie moet direct actie kunnen ondernemen als dat nodig is. En regelmatig moet worden bekeken of de camera's nog steeds op de goede plekken hangen en gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als het nodig is, is cameratoezicht een van de middelen om bepaalde plekken veiliger te maken. Maar vanwege de privacy vindt GroenLinks dat de gemeente daar terughoudend mee om moet gaan."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor de SGP is veiligheid op straat heel belangrijk. Het is van wezenlijk belang voor het welbevinden van onze inwoners. Cameratoezicht kan daarbij een acceptabel hulpmiddel zijn."

 • RijnGouwelokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, cameratoezicht is een extra middel om de veiligheid te waarborgen."

 • Beter Alphen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hoeft niet, meer toezicht is effectiever! "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Happy hours Extra belangrijk

Om drankmisbruik tegen te gaan, moet de gemeente happy hours in de horeca verbieden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit valt onder verantwoordelijkheid van de ondernemer en kan niet verboden worden. Het CDA ziet liever dat de happy hour ontmoedigd wordt en wil verantwoord drankgebruik."

 • Nieuw Elan: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Stop met bemoeizucht. Eigen verantwoordelijkheid van bezoeker én van de horecaondernemer zijn leidend. Overtreding van afspraken, wet en regelgeving moet wel worden aangepakt."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de horeca en haar bezoekers. De landelijke wet- en regelgeving is volgens de VVD voldoende. Wij ervaren in onze gemeente geen extra problemen, dus is het ook niet nodig om nog meer regels in te voeren."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is geen taak voor de gemeente om hier een verbod op te leggen. Echter de gemeente heeft wel een taak in het beschermen en bevorderen van de lokale volksgezondheid. Dat betekent dat handhaving van de alcoholwetgeving belangrijk is. Vanuit die verantwoordelijkheid moet het gesprek met de lokale horeca wel gevoerd kunnen worden, net als met de sportverenigingen. Het gaat om bevorderen van gezond gedrag en het goede voorbeeld geven."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om drankgebruik. Het is niet aan de gemeente om 'happy hours' te verbieden. Ook is met het verbod op 'happy hours' drankmisbruik niet effectief te voorkomen. Wel moet de gemeente stevig inzetten op preventie om alcoholverslaving en drankmisbruik tegen te gaan door bijvoorbeeld voorlichting aan jongeren. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het verbieden van happy hours is symptoombestrijding. Het heeft meer zin om goede voorlichting te geven over het gebruik van alcohol. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. De ChristenUnie wil dat happy hours in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken aan banden worden gelegd via convenanten of via de APV. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt het de verantwoordelijkheid van horecapersoneel en klanten zelf om te zorgen dat zij niet te veel drinken. Wel vinden we het belangrijk dat de gemeente goede voorlichting stimuleert over de gevaren van drank."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Drankmisbruik is een gevaar voor de volksgezondheid. Waar mogelijk moeten we het gebruik van te veel drank voorkomen en dat zeker niet via happy hours stimuleren."

 • RijnGouwelokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om drankmisbruik te voorkomen."

 • Beter Alphen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Niet mee bemoeien! Laat dit aan de ondernemer over. Er staat al te veel onder curatele van de overheid."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Asielzoekers Extra belangrijk

Alphen aan den Rijn moet afgewezen asielzoekers opvang bieden met bed, bad en brood.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Zolang ze in onze gemeente verblijven, verdienen ze een menswaardig bestaan, maar we werken wel mee aan hun vertrek."

 • Nieuw Elan: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeenten zijn niet verplicht om deze groep mensen op te vangen. De rijksoverheid voorziet al in opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen. Wat Nieuw Elan betreft verwijst de gemeente daarnaar."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn tegen het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers door de gemeente. Van deze mensen staat vast dat ze geen vluchteling zijn. Ze kunnen dus veilig terugkeren naar hun eigen land. Zij hebben er zelf voor gekozen (en vaak betaald) om naar Nederland te komen. Het is dus ook hun verantwoordelijkheid om zelf terug te gaan. Opvang door gemeenten ontneemt deze mensen de prikkel om te vertrekken. Het geeft ze alleen maar valse hoop."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alphen aan den Rijn is een gemeente die zorgt voor haar bewoners. Uitsluiting past daar niet bij. Alleen zeggen "je mag hier niet blijven en zoek het verder maar uit" is voor de PvdA onvoldoende. Er moet samen met de vluchteling worden gewerkt aan een terugkeer. In de tussentijd hoort daarbij ook een humaan beleid, waarbij ten minste een bed, voedsel en sanitair beschikbaar moet zijn."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bed, bad en brood zijn basisbehoeften. Het is inhumaan om mensen deze basisbehoeften te ontzeggen. Dit mag niemand die in Nederland verblijft gebeuren. Ook omdat het voor afgewezen asielzoekers vaak niet eenvoudig of zelfs onmogelijk is om terug te keren naar hun thuisland. Bijvoorbeeld omdat hun voormalige thuisland hen niet terug wil nemen."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Asielzoekers verdienen bescherming volgens de rechten van de mens en artikel 1 van de grondwet. Bed, bad en brood maakt hier onderdeel van uit."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Dat geldt ook voor uitgeprocedeerde politiek asielzoekers en staatlozen. Gemeenten moeten tenminste minimale opvang (bed, bad en brood) bieden, ook wanneer de landelijke regeling hiervoor is stopgezet. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt dat ieder mens recht heeft op basale levensvoorzieningen. Daarom zijn wij voor een humaan asielbeleid. Als asielzoekers zijn afgewezen moeten ze terug naar het land van herkomst, mits de situatie daar veilig is en ze daadwerkelijk kunnen terugkeren. Maar tot dat is gebeurd, kunnen we deze mensen niet aan hun lot overlaten. "

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Barmhartig en rechtvaardig: zo wil de SGP invulling geven aan het vreemdelingenbeleid. Niemand die uitgeprocedeerd is opvang bieden, is onbarmhartig. Iedereen die uitgeprocedeerd is opvang blijven bieden, is onrechtvaardig. Als christelijke partij staan wij voor herbergzaamheid voor mensen in nood."

 • RijnGouwelokaal: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "In principe dienen afgewezen asielzoekers terug te keren naar hun land van herkomst maar zolang ze nog in Nederland aanwezig zijn dienen ze te worden opgevangen met bed, bad en brood."

 • Beter Alphen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onmiddellijk wegsturen. Waar halen zij hun geld vandaan? Als zij hier blijven, is bed, bad en brood niet genoeg. UITGEPROCEDEERD betekent WEGWEZEN! Zonder pardon."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Bouwkraan Extra belangrijk

Ondernemers van wie de omzet is verminderd door de afsluiting na het ongeval met de bouwkraan, moeten een vergoeding krijgen van de gemeente.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is moeilijk aan te tonen, dat maakt het proces lastig. Er is een schadefonds ingesteld en onafhankelijk onderzoek gedaan, waarin ondernemers aanspraak konden doen op vergoeding. Meer kan de gemeente niet doen. "

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet in dit soort gevallen schade vergoeden, mits dat aantoonbaar gerelateerd is."

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De VVD leeft mee met iedereen die de gevolgen van het kraanongeval ondervindt. De financiële afhandeling van schade moet wat ons betreft zo snel mogelijk klaar zijn. Als blijkt dat de gemeente aansprakelijk is voor bepaalde schades dan moet zij haar verantwoordelijkheid nemen. Maar als de gemeente niet aansprakelijk is, dan moet zij ook geen vergoedingen uitkeren."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hoewel er zeker een verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente, is het toch echt aan de uitvoerende aannemer om de schade te vergoeden. Een vergoeding door de gemeente schept verwachtingen voor alle toekomstige incidenten waarbij de uitvoerder nalatig is. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die is geleden door het omvallen van de bouwkraan. Verzoeken om een vergoeding horen dan ook niet bij de gemeente thuis. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gedupeerden moeten hoe dan ook een vergoeding krijgen van de gemeente. Hierna kan de gemeente zelf de juridische strijd aangaan met de verantwoordelijken."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit is een juridisch vraagstuk en geen politiek onderwerp. De ChristenUnie doet daarover daarom geen uitspraak. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt dat de gemeente de winkeliers tegemoet moet komen, gezien de extreme situatie. Ook vinden wij het belangrijk dat de gemeente meer en beter luistert naar de Alphense ondernemers, om het centrum bruisend te houden. "

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Aan ondernemen zitten risico's vast. Ook genoemde soort ongevallen kunnen helaas plaatsvinden. Bij schade hoeft de gemeente niet bij te dragen. Dat is een zaak tussen ondernemer en eigenaar van de bouwkraan."

 • RijnGouwelokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "RijnGouwelokaal vindt dit een morele verantwoordelijkheid van de gemeente."

 • Beter Alphen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Inkomstenderving door schuld van de gemeente, een bouwproject of afsluiting c.q. ongeval, hoort altijd door de gemeente gecompenseerd te worden! "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. Afvalpas Extra belangrijk

De afvalpas moet worden afgeschaft.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil geen diftar, ofwel niet betalen per afvalzak. Wel is de pas handig als legitimatiebewijs en helpt het bij tegengaan van afvaltoerisme."

 • Nieuw Elan: Eens
  Toelichting van de partij

  "De afvalpas kan wat Nieuw Elan betreft in ieder geval NOOIT aanleiding zijn om het diftar-systeem (betalen per zak of gewicht) in te voeren. Nieuw Elan is uitgesproken tegenstander van diftar."

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De afvalpas voorkomt misbruik van de ondergrondse containers en het ecopark en dat is prima. De VVD is tegen het betalen per vuilniszak en daar mag de afvalpas ook niet voor gebruikt worden."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het beleid moet erop gericht zijn dat inwoners gestimuleerd worden afval te scheiden en op de juiste manier aan te bieden. De afvalpas werkt daar niet aan mee."

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Doordat afval beter gescheiden wordt aangeboden kan de afvalstoffenheffing omlaag. De afvalpas heeft in het afgelopen jaar bewezen bij te dragen aan een betere scheiding van afval. Tegelijkertijd vindt D66 wel dat de gebruiksvriendelijkheid van de afvalpas verder verbeterd moet worden."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De afvalpas is onderdeel van diftar. De SP is van mening dat dit systeem zorgt voor meer zwerfafval en daarnaast het recht op privacy schendt."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Landelijk worden de normen voor afvalscheiding steeds strenger. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Wees je bewust van wat je weggooit! De ChristenUnie vindt dat de afvalpas een bijdrage levert aan die bewustwording. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De afvalpas bevordert het scheiden van afval. Dit is belangrijk om grondstoffen zo veel mogelijk opnieuw te gebruiken. Zo gaan we verspilling tegen en sparen we het milieu."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP is geen voorstander van betalen per storting. De afvalpas heeft echter wel geleid tot betere scheiding van afval en vermindering van het aanbieden van restafval door niet-inwoners. Dat heeft gezorgd voor verlaging van de kosten. Dat is een positieve ontwikkeling waar wij voorstander van zijn."

 • RijnGouwelokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "Geen afvalpas maar een praktisch afvalbeleid. Het scheiden van afval is alleen van belang als het effect heeft en voordelen oplevert."

 • Beter Alphen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een heel foute, hinderlijke en onnodige beslissing die heel veel rotzooi gaat veroorzaken. Ook vreest Beter Alphen dat per afvalzak betaald moet gaan worden. Een extra lastenverhoging voor de burgers! "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat